Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Augustyna Juliana
Jutro :
Jaromira Justa
Nasza Gmina
II konkurs ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Środa, 23 Maj 2018 12:47

WÓJT  GMINY  BORÓW

działając na  podstawie art.13 ust. 1 – 3 ustawy
z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie

o g ł a s z a

II  otwarty konkurs  ofert  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  porządku
i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:

Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych. Wypoczynek powinien być zorganizowany w okresie wakacji w miejscowości wypoczynkowej i obejmować realizacje programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

a) realizacja  powyższego  zadania  wynika z  gminnego programu narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. i  ma  na  celu:

-zapobieganie skutkom uzależnień i współuzależnień,
-wspomagania i działanie terapeutyczne -profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży pochodzących
z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami,
-promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
-stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podwyższenie poczucia własnej wartości,
-kształtowanie indywidualnych cech takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, asertywność

b) zakres rzeczowy zadania:

-transport dzieci na miejsce docelowe i z miejsca wypoczynku do Borowa,
-zapewnienie pobytu dzieci na 12 lub 10 dniowym turnusie (z noclegami) dla  -20 uczestników - dzieci w wieku od 9 do 16 lat.
-zapewnienie fachowej kadry pedagogicznej i medycznej,
-ubezpieczenie wszystkich uczestników wypoczynku,
-zapewnienie pełnowartościowego wyżywienia dzieci i młodzieży / 4 posiłki dziennie/,
-zapewnienie noclegów /,budynki kolonijne./
-dobre warunki sanitarne /pokoje z pełnym węzłem sanitarnym  lub węzłem  sanitarnym/
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie całego wypoczynku ,
aktywny wypoczynek i ciekawe zajęcia programowe umożliwiające  realizację celów określonych w pkt.a

c)  Wysokość  środków  przeznaczonych  na  w/w  zadanie  publiczne w roku 2017 wyniosła 16 000,00 PLN,
w roku 2018 wynosi również  16 000,00 PLN.

d) termin  realizacji  zadania : lipiec/sierpień 2018r.

II. Warunki przystąpienia do konkursu

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3Maja nr 22,  57-160 Borów - wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.. U. z 2016 r ,poz.1300)  wraz z dokumentami:

 1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
 2. Kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  1. Inne dokumenty dotyczące projektu: referencje, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu
   składającego ofertę, posiadane zasoby kadrowe i sprzętowe, którymi dysponuje oferent dla realizacji
   zadania,
  2. Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie uzależnień
  3. Plan pracy wypoczynku z orientacyjnym harmonogramem zajęć
 1. Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Borów i na stronie internetowej www.borow.pl
 2. Oferta winna zawierać informacje jakiego przedsięwzięcia dotyczy
 3. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców gminy Borów

6.    Dotacja   gminy   może   być    przeznaczona   wyłącznie   na   wspieranie   realizowanego   zadania,
a w szczególności na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć opisanych w ogłoszeniu.
Z dotacji nie mogą być pokrywane koszty związane z utrzymaniem obiektów, remontami i inwestycjami oraz
koszty utrzymania biura podmiotu

III. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. 1. Termin składania ofert:14.06.2018 r. do godz. 15,00
 2. 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
2.1     merytoryczne - zgodność oferty z zadaniami, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań,
charakter i zasięg oddziaływania, w tym: dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz
liczbę osób objętych przedsięwzięciem
2.2     finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania -
zakładani partnerzy, sponsorzy i ich wkład w realizację przedsięwzięcia,
2.3     organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie(tradycje) przy
realizacji zadań zbliżonych
2.4     Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.5     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.
2.6     Decyzję o udzieleniu dotacji  podejmuje Wójt Gminy Borów po zapoznaniu się
z rekomendacją komisji oceniającej oferty, powołanej w drodze odrębnego zarządzenia

IV. Warunki realizacji zadania

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego
  sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w
  rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1300).

V. Informacje dodatkowe

1. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 1. Wójt Gminy Borów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia
  terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Niezbędne informacje na temat warunków, możliwości, trybu i kryteriów udzielania dotacji oraz pełną
  treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w jego
  siedzibie:

Gmina Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22,  Tel.71/39 330 22 lub 71/3927643

Osoby wyznaczone  do  kontaktu: Pani Katarzyna Chudak lub Pan Stanisław Czajka

 

 
Uniewaznienie konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Środa, 23 Maj 2018 09:33

Wójt Gminy Borów zarządzeniem nr 33/2018 z dnia 22 maja 2018 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego realizacji  zadań  publicznych w  zakresie  porządku i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom społecznym.

Konkurs unieważniono ponieważ, na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 
III edycja Sportowej Soboty z Celestynem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 18 Maj 2018 06:48

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w III Edycji Sportowej Soboty z Celestynem 9 czerwca 2018 roku. Jest to sportowa impreza o charakterze integracyjnym, dla osób niepełno- jak i pełnosprawnych, w każdym wieku, którą po raz trzeci organizuje Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie koło Strzelina. Celem imprezy jest zachęcenie do aktywności fizycznej, przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Dlatego w tym roku została przygotowana specjalna integracyjna trasa o długości 3 i 7 km, również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pierwsze 200 osób otrzyma pamiątkową koszulkę, przewidziane też są nagrody w poszczególnych konkurencjach oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. Dodatkowo na miejscu zapewniony będzie poczęstunek, napoje oraz ciekawe atrakcje dla najmłodszych.

 
" Opracowanie planów ochronnych dla obszarów Natura 2000" - Ludów Śląski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 17 Maj 2018 12:32

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art, 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.), art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz zgodnie z S 2 pkt 3 rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34 poz. 186 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych, w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Il Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na lata 2014-2020r dia niżej wymienionych obszarów Natura 2000:

 1. Karszówek PLH020098 - położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach Strzelin, Wiązów, Przeworno, z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Henryków;
 2. Ludów Śląski PLE-1020073 - pok)žony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminie Borów;
 3. Wzgórza Strzelińskie PLH020074 - położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach Przeworno, Ziębice, z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Henryków;
 4. Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083 - położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminach Bystrzyca Kłodzka, Szczytnał z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka;
 5. Trzcińskie Mokradła PLH020105, położony na terenie województwa dolnośląskiego, w gminie Janowice Wielkie, z wyłączeniem części obszaru znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Śnieżka*

Planowany termin zakończenia prac nad sporządzeniem projektów planów zadań ochronnych dla ww. obszarów to 2021 r,

Ze szczegółowymi informacjami związanymi z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla wyżej wymienionych obszarów Natura 2000, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocławiu u planisty regionalnego Katarzyny Pietkun lub asystenta projektu Anny Haplicznik lub telefonicznie pod nr 71 747-79-300 w godzinach 800-1500 oraz pod adresami e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Uwagi i wnioski można składać pisemnie na wyżej podany adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, faxem na nr 71 75-85-741, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (z podaniem tytułu wiadomości „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach planów zadań ochronnych POIiÉ"). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Katarzyna Łapińska
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu                                                                                                                                        Regionalny Konserwator Przyrody

 
PRZEDSIĘBIORCO, SPRAWDŹ CZY MASZ PODANY PESEL W CEIDG PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 17 Maj 2018 10:44

UWAGA!!! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji – upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku – wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Więcej informacji na https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów