Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Katarzyny Boguslawa
Jutro :
Pelagii Feliksa
II konkurs ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Środa, 23 Maj 2018 12:47

WÓJT  GMINY  BORÓW

działając na  podstawie art.13 ust. 1 – 3 ustawy
z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie

o g ł a s z a

II  otwarty konkurs  ofert  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  porządku
i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania do realizacji:

Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych. Wypoczynek powinien być zorganizowany w okresie wakacji w miejscowości wypoczynkowej i obejmować realizacje programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

a) realizacja  powyższego  zadania  wynika z  gminnego programu narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r. i  ma  na  celu:

-zapobieganie skutkom uzależnień i współuzależnień,
-wspomagania i działanie terapeutyczne -profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży pochodzących
z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami,
-promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
-stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
-zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podwyższenie poczucia własnej wartości,
-kształtowanie indywidualnych cech takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, asertywność

b) zakres rzeczowy zadania:

-transport dzieci na miejsce docelowe i z miejsca wypoczynku do Borowa,
-zapewnienie pobytu dzieci na 12 lub 10 dniowym turnusie (z noclegami) dla  -20 uczestników - dzieci w wieku od 9 do 16 lat.
-zapewnienie fachowej kadry pedagogicznej i medycznej,
-ubezpieczenie wszystkich uczestników wypoczynku,
-zapewnienie pełnowartościowego wyżywienia dzieci i młodzieży / 4 posiłki dziennie/,
-zapewnienie noclegów /,budynki kolonijne./
-dobre warunki sanitarne /pokoje z pełnym węzłem sanitarnym  lub węzłem  sanitarnym/
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie całego wypoczynku ,
aktywny wypoczynek i ciekawe zajęcia programowe umożliwiające  realizację celów określonych w pkt.a

c)  Wysokość  środków  przeznaczonych  na  w/w  zadanie  publiczne w roku 2017 wyniosła 16 000,00 PLN,
w roku 2018 wynosi również  16 000,00 PLN.

d) termin  realizacji  zadania : lipiec/sierpień 2018r.

II. Warunki przystąpienia do konkursu

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3Maja nr 22,  57-160 Borów - wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.. U. z 2016 r ,poz.1300)  wraz z dokumentami:

 1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
 2. Kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  1. Inne dokumenty dotyczące projektu: referencje, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu
   składającego ofertę, posiadane zasoby kadrowe i sprzętowe, którymi dysponuje oferent dla realizacji
   zadania,
  2. Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie uzależnień
  3. Plan pracy wypoczynku z orientacyjnym harmonogramem zajęć
 1. Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Borów i na stronie internetowej www.borow.pl
 2. Oferta winna zawierać informacje jakiego przedsięwzięcia dotyczy
 3. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców gminy Borów

6.    Dotacja   gminy   może   być    przeznaczona   wyłącznie   na   wspieranie   realizowanego   zadania,
a w szczególności na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć opisanych w ogłoszeniu.
Z dotacji nie mogą być pokrywane koszty związane z utrzymaniem obiektów, remontami i inwestycjami oraz
koszty utrzymania biura podmiotu

III. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. 1. Termin składania ofert:14.06.2018 r. do godz. 15,00
 2. 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
2.1     merytoryczne - zgodność oferty z zadaniami, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań,
charakter i zasięg oddziaływania, w tym: dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz
liczbę osób objętych przedsięwzięciem
2.2     finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, celowości,
oszczędności oraz efektywności wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania -
zakładani partnerzy, sponsorzy i ich wkład w realizację przedsięwzięcia,
2.3     organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie(tradycje) przy
realizacji zadań zbliżonych
2.4     Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.5     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.
2.6     Decyzję o udzieleniu dotacji  podejmuje Wójt Gminy Borów po zapoznaniu się
z rekomendacją komisji oceniającej oferty, powołanej w drodze odrębnego zarządzenia

IV. Warunki realizacji zadania

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego
  sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w
  rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1300).

V. Informacje dodatkowe

1. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 1. Wójt Gminy Borów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia
  terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Niezbędne informacje na temat warunków, możliwości, trybu i kryteriów udzielania dotacji oraz pełną
  treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w jego
  siedzibie:

Gmina Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22,  Tel.71/39 330 22 lub 71/3927643

Osoby wyznaczone  do  kontaktu: Pani Katarzyna Chudak lub Pan Stanisław Czajka

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów