Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Marty Malgorzaty
Jutro :
Romany Damiana
Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Chudak   
Wtorek, 10 Lipiec 2018 09:21

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

1.Nazwa zadania:

Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2018/2019

2. Rodzaje zadań:

a) dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnejw Mikoszowie 27, Gmina Strzelin i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,

c) zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu.

2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne:

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).

3. Zasady przystąpienia do konkursu:

Złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty przez podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy działające w obszarze: nauki edukacji, oświaty i wychowania oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z załącznikami (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,

2) Statut,

3) Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

4. Termin i warunki realizacji zadania:


Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 03.09.2017r. do dnia 21.06.2019r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością. Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z miejscowości:

1. Zielenice, nr 60 -1 dziecko

2. Mańczyce, nr 2 - 1 dziecko

3. Borów, ul. Szkolna 1 - 1 dziecko

b) dowóz dzieci powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym wózków inwalidzkich),

c) zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi podczas przewozu do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

a) dysponowanie samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach

inwalidzkich,

b) efektywność wykorzystania środków finansowych przez oferenta

c) dysponowanie wykwalifikowanymi osobami, zapewniającymi realizację zadania, tj.: kierowcą

oraz opiekunem do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami,

d) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

e) dotychczasową współpracą wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi.

Wybór oferty nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego na jej złożenie.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w rozdz. 3 należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Borów lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Borów

ul. Konstytucji 3 Maja 22

57-160 Borów

z dopiskiem – Konkurs „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018/2019r.” w terminie do 13 sierpnia 2018r. do godz. 1400.

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.borow.pl/BIP

6. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W roku 2017/2018 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie przeznaczono kwotę 13.500,00 zł , zaś w roku 2016/2017 – 16.000,00 zł.

7. Informacje dodatkowe:

Osoby do kontaktu:  Katarzyna Chudak - tel. 71/ 39 27 634 lub Elżbieta Kluczewska – Tel. 71/39 27 634.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów