Polish (Poland)
Charakterystyka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 01 Luty 2009 11:57

Gmina Borów położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego w makroregionie Niziny Śląskiej na Równinie Wrocławskiej. Główne rzeki to: Ślęza i Mała Ślęza, wypływają one ze Wzgórz Strzelińskich. Tereny gminy należą do najcieplejszych na Dolnym Śląsku, o najdłuższym lecie.widoki_4
Gmina Borów jest gminą typowo rolniczą. Na ogólną powierzchnię 9 866 ha, 8 556 ha stanowią uzytki rolne. Gleby charakteryzują się wysoką jakością o wskaźniku bonitacji wynoszącym 2,19. Wśród gruntów ornych 95 % tp gleby pszenne, z czego połowa to gleby bardzo dobre, 35 % dobre, 10 % okresowo suche. Użytki zielone stanowią około 7 % gruntów rolnych, lasy i zadrzewienia stanowią około 5 % powierzchni gminy.

Gmina Borów obejmuje swym zasięgiem 27 miejscowości, największe to: Borów, Borek Strzeliński, Zielenice, Ludów Śląski. Przez obszar gminy, w kierunku północ - południe, przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

  • linia kolejowa Wrocław - Praga ze stacją i bocznicą w Boreczku

  • droga wojewódzka Wrocław - Strzellin - granica Państwa.

Ponadto wzdłuż północnego obrzeża Gminy przebiega droga wojewódzka Środa Śląska - Oława. Gmina położona jest blisko zjazdu z autostrady A4 (ok. 10 km), posiada dobre połączenie komunikacyjne z Wrocławiem i Strzelinem. Dojazd samochodem do centrum Wrocławia zajmuje około 20 minut. Odległość wsi na północnym obrzeżu gminy od Wrocławia wynosi około 20 km.image002

Na terenie Gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe, są to przede wszystkim kościoły w Borowie, Borku Strzelińskim, Ludowie Śląskim i Zielenicach. Przy drodze Borek Strzeliński - Jaksin znajdują się trzy krzyże pokutne, a przy drodze Ludów Śląski - Stogi jeden krzyż pokutny. Na elewacji kościóła w Zielenicach znajdują się dwie tablice nagrobne Templariuszy.

Mieszkańcy Gminy Borów mają zapewnioną opiekę zdrowotną przez Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie, który swoje zadania realizuje za pomocą dwóch Ośrodków Zdrowia w Borowie i Borku Strzelińskim. Oprócz lekarzy pierwszego kontaktu mieszkańcy mają do dyspozycji stomatologów, laryngologa i ginekologa.

W Gminie funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć szkół podstawowych. Znajdują sie one w Borowie, Zielenicach i Borku Strzelińskim. Posiadają sale gimnastyczne, nowoczesne siłownie i sale komputerowe.

Nauczanie ponadpodstawowe realizuje Publiczne Gimnazjum w Borowie, które wyposażone jest w salę gimnastyczną i pracownię komputerową. W Gminie funkcjonuje również Przedszkole w Borowie.

Gmina zapewnia dowóz dzieci do szkół praktycznie z każdej miejscowości.

Wiodącą placówką kulturalną jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie posiadająca swoje filie w Borku Strzelińskim, Zielenicach i Ludowie Śląskim. Pod jej opieką działa zespół ludowy "Ślężanki".

Infrastruktura techniczna Gminy jest dobrze rozwinięta. Oprócz gęstej sieci dróg, Gmina posiada również biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Borek Strzeliński, która przyjmuje ścieki z sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości: Borek Strzeliński, Ludów śląski i Jaksin. Pozostałe ścieki dowożone są z terenu wszystkich sołectw. Sytuacja zaopatrzenia w wodę jest bardzo dobra. Obecnie wszystkie miejscowości w gminie są zwodociągowane. Funkcjonują trzy stacje uzdatniania wody w Borowie, Jaksinie i Uniszowie. Na terenie gminy dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna.pole

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa dzielnicowy z posterunku w Borowie oraz trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie, Borku Strzelińskim i Zielenicach.

Na atrakcyjność Gminy Borów wpływa jej położenie oraz ważne szlaki komunikacyjne przebiegające przez jej teren. Gmina posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym wskazano tereny przeznaczone pod inwestycje. Na podstawie studium będą opracowane nowe szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczone są tereny pod zabudowę jednorodzinną w Borowie, Borku Strzelińskim i innych miejscowościach. Zainteresowani kupnem działek budowlanych mogą liczyć na pomoc administracyjno - prawną w sprawnym załatwieniu formalności związanych z kupnem i dzierżawą terenów.

Gmina zaprasza inwestorów chcących realizować kompleks sportowo - rekreacyjny w oparciu o istniejące obszary leśne oraz rzeki, wykonując ciągi pieszo - rowerowe sprzyjające rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej oraz rekreacji sobotnio - niedzielnej.

Gmina Borów jest terenem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Niewielka odległość od zjazdu z autostrady A4, od stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia, przebiegające przez jej teren szlaki komunikacyjne a także dobrze rozwinięta infrastruktura powoduje, że na jej terenie lokalizują się nowe firmy.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów