POKL-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów 2011 r. Drukuj
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 03 Październik 2011 18:26
kapital_ludzkilogo20unia
Wartość projektu i dofinansowania z EFS: 90 tys.zł. 
Projektem  objęte są szkoły podstawowe w Zielenicach, Borowie i Borku Strzelińskim. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy i wezmą udział w trzech rodzajach zajęć: gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji oraz  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych, m.in gier edukacyjnych, przyrządów gimnastycznych oraz tablicy multimedialnej.
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
http://www.otostrzelin.pl/news.php?id=58134
http://www.otostrzelin.pl/news.php?id=60225
http://www.wfp.pl/test_wroc/index.php?powiat=borow_gmina
http://www.borow.pl/index.php/pl/aktualnoci/164-wizyta-w-centrum-qsalamandraq
http://www.borow.pl/index.php/pl?start=25