Polish (Poland)
Informacja Wójta od dnia 10 lipca 2019r. do 25 września 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 30 Wrzesień 2019 11:30

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 10 lipca 2019 r. do 25 września 2019 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Borów Wójt Gminy wydał 24  zarządzenia w sprawie:

-Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2019/2020”;

-Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie;

- Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu pn. „Najpiękniejsza Wieś w Gminie Borów”;

-Powołania komisji opiniującej;

-Powołania Komisji Egzaminującej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

-Przyznania środków finansowych organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;

-Upoważnienia pracownika urzędu Gminy Borów do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;

-Informowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;

-Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42/1 AM o pow. 03500ha.;

-Przedłożenia informacji o: przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów – za I półrocze 2019 roku;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru zadania pn. „Remont pomieszczeń kuchennych w ZSP w Borowie”;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizacje zadania pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Borów w sezonie grzewczym 2019/2020”;

-Powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „ Dostawa skanera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Borów”;

-Powołania Komisji Rekrutacyjnej;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Boreczek”;

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 26.09.2019r., które dotyczą:

1/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

2/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 65/10 w obrębie Borów

3 /udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzelińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D od km 4 +348 do km 5 +338 (Borek Strzeliński – Boreczek)”

4/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Borów a Gminą Kondratowice w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Borów do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mikoszowie

5/ zmiany uchwały nr IV/29/2018 Rady Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów

6/ zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

10.07.2019 r. – Strzelin SP – spotkanie ze Starostą;

12.07.2019 r. – Węgry – Dni Walki i Męczennictwa;

17.07.2019 r. – Strzelin KPP – Gala z okazji Święta Policji;

17.07.2019 r. - Strzelin LGD Gromnik – walne zgromadzenie członków LGD Gromnik;

19.07.2019 r. - Wrocław DUW – dostarczenie dokumentów;

23.07.2019 r. - Wrocław SKO – spotkanie z Prezesem Hojdą;

25.07.2019 r. - Strzelin SP – dostarczenie dokumentów;

26.07.2019 r. – Wrocław DUW – spotkanie dotyczące funduszu rozwoju przewozów autobusowych;

30.07.2019 r. – Siechnice – ZMŚO – spotkanie dotyczące zbiórek objazdowych;

31.07.2019 r. - Wrocław DSG/SKO/KOWR – odbiór i dostarczenie dokumentów;

1.08.2019 r. - Wrocław PKP SA – uzgodnienia dotyczące inwestycji;

2.08.2019 r. – Strzelin SP – spotkanie ze Starostą;

5.08.2019 r. - Wrocław – WFOŚiGW – uzgodnienia dotyczące programu „Czyste powietrze”;

7.08.2019 r. – Wrocław UMWD, DUW – dostarczenie zaproszeń;

20.08.2019 r. – Wrocław DSG – spotkanie z dyr. Borutko;

27.08.2019 r. – Strzelin SP – rozmowy dotyczące transportu zbiorowego;

6.09.2019 r. – Wrocław DSG – rozmowy dot. gazyfikacji gminy;

17.09.2019 r. – Wrocław UMWD – dostarczenie dokumentów.

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów