Polish (Poland)
Informacja od dnia 30 października 2019r. do 27 listopada 2019r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 31 Grudzień 2019 07:54

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 30 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r.

Od sesji Rady Gminy Borów, która miała miejsce 30 października 2019 r. Wójt Gminy wydał  10 zarządzeń w sprawie:

-Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Borów;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru dostaw w ramach zadania pn: „Dostawa skanera oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Borów”;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: „Modernizacja instalacji wentylacji i odprowadzenia spalin lokalu mieszkalnego nr 14/5 w Mańczycach”;

-Przedłożenia Radzie Gminy Borów i Regionalnej Izbie Rachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały Rady Gminy Borów w sprawie budżetu Gminy Borów na 2020 rok oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów”;

-przedłożenia Radzie Gminy Borów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Zbycia nieruchomości w trybie zamiany nieruchomości;

-Ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy;

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2019r., które dotyczą:

1/ stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Macieja Rataja w Borowie;

2/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;

3/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Borów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

5/ poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

6/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

07.11.2019 r. – Wrocław RDOŚ – uzgodnienie dot. gminnej inwestycji;

11.11.2019 r. – Borów – Bieg Niepodległości;

12.11.2019 r. – PSP Borek Strzeliński – Apel z okazji Święta Niepodległości;

13.11.2019 r. – Strzelin/Notariusz – podpisanie aktu notarialnego;

13.11.2019 r. – Wrocław UMWD – rozmowy dot. dopłat do kolei dolnośląskiej;

19.11.2019 r. – Wrocław UMWD – dostarczenie dokumentów;

20.11.2019 r. – Wrocław – VII Dolnośląski Kongres Samorządowy;

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów