Polish (Poland)
Informacja od dnia 25 stycznia do 27 lutego 2020r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 27 Luty 2020 13:52

Informacja

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 25 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Borów, Wójt wydał 5 zarządzeń w sprawie:

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Wykonanie nawierzchni

z  kruszywa kamiennego drogi gminnej dz. Nr 170 w m. Jelenin;

-Ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.;

-Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przekazanych do sprzedaży i dzierżawy.

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 27 lutego 2020 r., które dotyczą:

1/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

2/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2020.

3/ zmiany uchwały nr XIV/114/2019 rady Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

4/ zmian budżetu Gminy Borów na 2020 rok.

Ponadto w powyższym okresie odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

29.01.2020 r. – Wrocław KOWR – spotkanie z dyr. Kuleszą;

30.01.2020 r. – Strzelin KPP – odprawa roczna;

03.02.2020 r. – Strzelin KPPSP – spotkanie;

04.02.2020 r. – Strzelin Efficon – spotkanie dot. nowej perspektywy finansowej/środki unijne;

06.02.2020 r. – Kłodzko SGPEG – posiedzenie Zarządu SGPEG;

06.02.2020 r. – Ludów Śląski – wybory sołtysa;

11.02.2020 r. – Wrocław SKO – dostarczenie dokumentów;

18.02.2020 r. – Wrocław DUW/SKO – spotkanie z Wojewodą/dostarczenie dokumentów;

19.02.2020 r. – Strzelin SP – spotkanie ze Starostą;

20.02.2020 r. – Borów Urząd Gminy – Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej w Borowie;

21.02.2020 r. – Strzelin LGD Gromnik – warsztaty refleksyjne;

24.02.2020 r. – Strzelin UMiG Strzelin – podpisanie dokumentów;

24.02.2020 r. – udział w zebraniu wiejskim w Borku Strzelińskim;

26.02.2020 r. – UG Borów – spotkanie z przedstawicielami partnerskiej Gminy Medlov.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów