Sprawozdanie od 29 grudnia 2017r. do 1 lutego 2018r. Drukuj
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Czwartek, 08 Marzec 2018 09:15
Sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy Borów
od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia  1 lutego.2018 r.

Wójt wydał  8  zarządzeń w sprawie:

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 6/24 części w działce zabudowanej w Kojęcinie, oznaczonej ewidencyjnie nr 64 AM 1, o urządzonej Księdze Wieczystej KW WR1T/00038648/7;

-Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 6/24 części w działce zabudowanej, położonej w Kojęcinie, oznaczonej ewidencyjnie nr 65 AM 1, o urządzonej Księdze Wieczystej KW WR1T/00006208/8;

-Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 6/24 części w działce zabudowanej, położonej w Kojęcinie, oznaczonej ewidencyjnie nr 66 AM 1, o urządzonej Księdze Wieczystej KW WR1T/00006208/8;

-Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Borów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 67/2009 Wójta Gminy Borów z dnia 21 września 2009 roku;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy;

-Ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019;

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 1 lutego 2018r. , które dotyczą:

1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kręczków;

2/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2018;

3/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borów dla niepublicznych przedszkoli  oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

-03.01.2018 r. – Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki – spotkanie z Wojewodą;

-05.01.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów;

-5.01.2018 r. – Święta Katarzyna -Zgromadzenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

-13.01.2018 r. – Wrocław – msza w intencji Samorządowców;

-18.01.2018 r. – Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki- dostarczenie dokumentów;

-19.01.2018 r. – Strzelin Komenda Powiatowa Policji – spotkanie;

-19.01.2018 r. – Wrocław - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – spotkanie w sprawie pożyczki;

-25.01.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów;

-30.01.2018 r. – Strzelin Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – przekazanie obowiązków Komendanta KP PSP;

-31.01.2018 r. – Kłodzko Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – komisja odwoławcza dot. oceny kwalifikowalności mikroprojektów;