Polish (Poland)
Sprawozdanie od 23 marca 2018r. do 28 maja 2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 01 Czerwiec 2018 08:16

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r.


Wójt wydał 18 zarządzeń w sprawie:

-Przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Borów za 2017 rok;

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 r.;

-Nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Kazimierzowie;

-Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 6/24 części w działce zabudowanej, położonej w Kojęcinie, oznaczonej ewidencyjnie nr 64 AM 1, o urządzonej Księdze Wieczystej KW WR1T/00038648/7

-Ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 6/24 części w działce zabudowanej, położonej w Kojęcinie oznaczonej ewidencyjnie nr 66 AM 1, o urządzonej Księdze Wieczystej KW WR1T/00038648/7;

-Ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 6/24 części w działce zabudowanej, położonej w Kojęcinie, oznaczonej ewidencyjnie nr 65 AM 1, o urządzonej Księdze Wieczystej KW WR1t/00006208/8;

-Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Borowie, oznaczonej ewidencyjnie nr 10/4 AM 2, o urządzonej Księdze Wieczystej WR1T00016163/3;

-Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Przedłożenia Radzie Gminy Borów sprawozdania finansowego Gminy Borów za 2017 rok;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartoszowa;

-Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów”;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: Modernizacja drogi gminnej kruszywem kamiennym w m. Boreczek, dz. Nr 81/2 i 81/1;

-Zmiany zarządzenia Wójta Gminy Borów nr 16/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borów;

-Powołania komisji opiniującej;-Unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

-Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 r.;

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 29 maja 2018r., które dotyczą:

1/ ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Borów odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;

2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

1) 05.04.2018 r. – Kuropatnik – udział w pogrzebie Zbigniewa Woronieckiego

2) 12.04.2018 r. – Wrocław Sejmik Województwa Dolnośląskiego – spotkaniez przewodniczącym Pawłem Wróblewskim;

3) 19.04.2018 r. – Wrocław MS – podpisanie umowy;

4) 19.04.2018 r. – Strzelin Notariusz – podpisanie aktu notarialnego;

5) 23.04.2018 r. – Wrocław – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;;

6) 23.04.2018 r. – Strzelin LGD Gromnik – udział w Walnym Zebraniu LGD Gromnik;

7) 27.04.2018 r. – Wrocław DUW – dostarczenie dokumentów;

8) 27.04.2018 r. – Oława - PKS S.A. – spotkanie z Prezesem E. Monastyrskim;

9) 30.04.2018 r. - Oława – spotkanie ze Starostą oławskim;

10) 09.05.2018 r. – Strzelin Starostwo Powiatowe – dostarczenie dokumentów;

11) 10.05.2018 r. – Dzierżoniów – Zjazd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej;

12) 11.05.2018 r. – udział w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka;

13) 16.05.2018 r. – spotkanie z rodzicami dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pozytywka” w Borku Strzelińskim;

14) 18.05.2018 r. – Wrocław – Hala Stulecia – udział w V Dolnośląskim Kongresie Samorządowym;

15) 18.05.2018 r. – Medlov – uroczystość 10-lecia SDH Medlov;

16) 24.05.2018 r. – Strzelin SP- udział w Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego;

17) 22.05.2018 r. – Strzelin SP – spotkanie ze Starostą strzelińskim M. Warcholińskim;

18) 25.05.2018 r. – Strzelin Powiatowy Urząd Pracy – dostarczenie dokumentów;

19) 26.05.2018 r. – Przeworno – zawody sportowo – pożarnicze;

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów