Polish (Poland)
Sprawozdanie od 20 czerwca 2018 r. do 26 września 2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 01 Październik 2018 11:39

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 20 czerwca 2018 r. do 26 września 2018 r.

Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń w sprawie:

-Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim;

-Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach;

-Zmiany zarządzenia nr 41/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim i zarządzenia nr 42/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Zielenicach

-Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Borów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Borów z dnia 21 września 2009 roku’

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Zasad stosowania metody podzielonej płatności w podatku od towarów i usług w Gminie Borów;

-Ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych;

-Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Dowóz do Szkoły Specjalnej w Mikoszowie 27 i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów w roku szkolnym 2018/2019”;

-Powołania komisji opiniującej;

-Ogłoszenia konkursu „Najpiękniejsza Wieś w Gminie Borów”;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielenicach;

-Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim;

-Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

-Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu pn. „Najpiękniejsza Wieś w Gminie Borów”;

-Przedłożenia informacji o: przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów – za I półrocze 2018 roku;

-Przyznania środków finansowych organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Udzielenia Pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim w granicach zwykłego zarządu;

-Udzielenia Pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach w granicach zwykłego zarządu;

-Zmian w planie wydatków budżetu Gminy;

-Powołania komisji Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej i inwestycji;

- Zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

-Upoważnienia pracowników urzędu gminy do udzielenia informacji wyborcom niepełnosprawnym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

-Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

-Upoważnienia pracownika urzędu gminy Borów do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

-Powołania komisji uprawnionej do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Borek Strzeliński”

Przygotował projekty uchwał sesję w dniu 27 września 2018r., które dotyczą:

1/ zmiany uchwały nr XXX/178/2017 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów;

2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

3/ zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/205/2018 Rady Gminy Borów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru niektórych nauczycieli;

4/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jaksin.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

1) 29.06.2018 – Wrocław KO – dostarczenie dokumentów;

2) 04.07.2018 – Kłodzko SGPEG – podpisanie dokumentów;

3) 05.07.2018 – Strzelin SP –rozmowy w sprawie komunikacji autobusowej;

4) 06.07.2018 - Strzelin KPP – pożegnanie Komendanta KPP Strzelin;

5) 06.07.2018 – Wrocław UMWD – dostarczenie dokumentów;

6) 09.087.2018–Wrocław–spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego;

7) 10.07.2018 – Święta Katarzyna – IX Posiedzenie Zgromadzenia Związku Ślęza – Oława;

8) 10.07.2018 – Kondratowice UG – spotkanie z Wójtem W. Bochnakiem;

9) 11.07.2018 – Kłodzko SGPEG – podpisanie dokumentów;

10) 01.08.2018 – Strzelin SP – dostarczenie dokumentów;

11) 02.08.2018 – Wrocław DSDiK – uzgodnienia dot. obwodnicy Borka Strzelińskiego;

12) 07/08/2018 – Strzelin Cukrownia – spotkanie z dyr. Wąsem;

13) 07.08.2018 – Wiązów UMIG – spotkanie z Burmistrzem;

14) 08.08.2018 – Wrocław – dostarczenie zaproszeń na dożynki;

15) 09.08.2018 – Strzelin – dostarczenie zaproszeń na dożynki;

16) 10.08.2018 – Oława/ Przeworno –dostarczenie zaproszeń/ podsumowanie projektu Gromnik związanego z rewitalizacją;

17) 13.08.2018 – Oława – spotkanie ze Starostą;

18) 13.08.2018 – Wrocław WFOŚiGW – podpisanie dokumentów;

19) 14.08.2018 – Wrocław UM – dostarczenie dokumentów;

20) 16.08.2018 – Oława PKS S.A. – spotkanie z Prezesem;\

21) 16.08.2018 – Strzelin – dostarczenie dokumentów;

22) 19.08.2018 – Jordanów Śląski/Kondratowice – dożynki gminne;

23) 24.08.2018 – Domaniów UG – podpisanie umowy;

24) 29.08.2018 – Wrocław UMWD – podpisanie aneksu do umowy,

25) 5.09.2018 – Czechy – Konferencja „Wpływ środków pomocowych na współprace transgraniczną”

26) 10.09.2018 – Strzelin LGD Gromnik – Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia;

27) 14.09.2018 – Wrocław KOWR – uzgodnienia dot. modernizacji drogi;

28) 17.09.2018 – Strzelin SP – dostarczenie i odbiór dokumentów;

29) 24.09.2018 – Kłodzko SGPEG – posiedzenie zarządu;

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów