Polish (Poland)
Sprawozdanie od 27 września 2018 r. do 12 listopada 2018 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 13 Listopad 2018 13:29

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Borów

od dnia 27 września 2018 r. do 12 listopada 2018 r.

Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń w sprawie:

1) Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

2) Powołania Komisji Kasacyjnej przy Urzędzie Gminy Borów;

3) Powołania komisji uprawnionej do odbioru zadania pn. „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Borek Strzeliński”

4) Powołania komisji uprawnionej do odbioru zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie;

5) Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na realizację zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów”;

6) Powołania komisji uprawnionej do odbioru zadania pn: „Dostawa i wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie” w ramach zadania pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie”;

7) Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;

8) Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn: „Wykonanie nawierzchni dróg gminnych z kruszywa kamiennego”;

9) Powołania komisji uprawnionej do odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa drogi (ul. Nowowiejskiej)w miejscowości Borek Strzeliński”;

10) Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

11) przedłożenia Radzie Gminy Borów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018;

12) Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy;

13) Powołania komisji uprawnionej do odbioru robót na zadaniu pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznej dróg gminnych”

Przygotował projekty uchwał na sesję w dniu 13 listopada 2018r., które dotyczą:

1/ zmiany Uchwały Nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów;

2/ uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;

3/ zmian budżetu Gminy Borów na 2018 rok;

4/ wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Borów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia stawek

opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;

6/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1P/U.

Ponadto w powyższym okresie Wójt odbył następujące rozmowy i wyjazdy służbowe:

1) 24.09.2018 – Kłodzko SGPEG – posiedzenie zarządu;

2) 28.09.2018 – Wrocław – 25 lecie WFOŚiGW;

3) 04.10.2018 – Wrocław DSDiK – rozmowy w sprawie obwodnicy Borka Strzelińskiego;

4) 09.10.2018 – Galowice – posiedzenie zarządu ZMŚO;

5) 17.10.2018 – Żórawina UG – rozmowy z Wójtem Żukowskim;

6) 19.10.2018 – Wrocław UMWD – podpisanie aneksu do umowy;

7) 24.10.2018 – Wrocław UMWD – podpisanie umowy;

8) 30.10.2018 – Wrocław – spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego;

9) 06.11.2018 – Wrocław – dostarczenie dokumentów;

 

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów