Polish (Poland)
VIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 14 Czerwiec 2019 13:11

Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Borów,

która odbędzie się dnia 21 czerwca 2019 r. /piątek/ o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1P/U;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2019 rok.
12. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Borów za 2018 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów wotum zaufania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borów za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
16. Interpelacje.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Zapytania i odpowiedzi.
19. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
20. Zakończenie sesji.

 

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów