XIII sesja Rady Gminy Borów Drukuj
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 21 Listopad 2019 15:40

Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Borów,

która odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Kosińska

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Borów:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Macieja Rataja w Borowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Borów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zapytania i odpowiedzi.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
16. Zakończenie sesji.