Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy Borów z dn. 26.08.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:33

W dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się IX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1/
opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów;
2/
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów na lata 2011-2025;
3/
zmian budżetu Gminy Borów na 2011 rok;
4/
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
5/
zmiany uchwały nr XLI/252/2010 Rady Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
6/
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Borów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
7/
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek;
8/
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów;
9/
powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów;
10/
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów.

 

 
VIII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 16.06.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:25

W dniu 16 czerwca 2011 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się VIII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1/  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2010 rok;
2/  udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 r.;
3/ zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Borów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów na lata 2011-2018;
4/ zmian budżetu Gminy Borów na 2011 r.;
5/ powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników;
6/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;
7/ zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borek Strzeliński.

Pan Wójt złożył podziękowania radnym za podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów za 2010 rok i za udzielenie mu absolutorium za 2010 rok. Poprzedni rok to był rok przełomu więc za wykonanie tego budżetu i absolutorium należą się słowa podziękowania zarówno „starej radzie” jak i „nowej”. Pan Wójt powiedział, że wykonanie budżetu to nie tylko jego praca ale to wspólne działanie na rzecz gminy wójta   i radnych.

Radny Krzysztof Chaberski poinformował o otrzymanej przez Spółkę Wodną dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na prace melioracyjne. W związku z tym prosił sołtysów o potwierdzanie i zgłaszanie do dnia 25.06.2011r. rowów gminnych do czyszczenia i podawanie ich odległości. Informacje te trzeba do końca lipca podać do Wojewody. Zwrócił się również z prośbą do wsi Kazimierzów i Mańczyce o przystąpienie do Spółki.

 
VII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 11.05.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:12

W dniu 11 maja 2011 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się VII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1/  zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Borów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Borów  na lata 2011-2018;
2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2011 rok.;
3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2010;
4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2010;
5/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie na lata 2011-2015.
6/ nadania statutu Sołectwu Borów;
7/ nadania statutu Sołectwu Bartoszowa;
8/ nadania statutu Sołectwu Brzezica;
9/ nadania statutu Sołectwu Brzoza;
10/ nadania statutu Sołectwu Boreczek;
11/ nadania statutu Sołectwu Głownin;
12/ nadania statutu Sołectwu Kręczków;
13/ nadania statutu Sołectwu Kurczów;
14/ nadania statutu Sołectwu Kazimierzów;
15/ nadania statutu Sołectwu Mańczyce;
16/ nadania statutu Sołectwu Piotrków Borowski;
17/ nadania statutu Sołectwu Rochowice;
18/ nadania statutu Sołectwu Siemianów;
19/ nadania statutu Sołectwu Stogi;
20/ nadania statutu Sołectwu Suchowice;
21/ nadania statutu Sołectwu Opatowice;
22/ nadania statutu Sołectwu Ludów Śląski;
23/ nadania statutu Sołectwu Kępino;
24/ nadania statutu Sołectwu Zielenice;
25/ nadania statutu Sołectwu Borek Strzeliński;
26/ nadania statutu Sołectwu Jaksin;
27/ nadania statutu Sołectwu Kojęcin;
28/ nadania statutu Sołectwu Michałowice;
29/ nadania statutu Sołectwu Świnobród;
30/ nadania statutu Sołectwu Jelenin;
31/przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług;
32/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania        ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

Przewodnicząca oraz Wójt pożegnali i złożyli podziękowania byłym sołtysom, którzy swoją pracą wspomagali pracę Urzędu Gminy i byli łącznikami między mieszkańcami a Wójtem i pracownikami urzędu. Zostały odczytane następujące nazwiska:
Pan Włodzimierz Pietrzak
Pan Ryszard Sinicki
Pan Ryszard Krzeszowski
Pan Roman Tkacz
Pani Mariola Michniewicz
Pan Józef Wysłobocki
Pan Marek Abramek
Pan Jan Korolewicz

Wójt podkreślił, że współpraca z sołtysami układała się bardzo dobrze i sołtysi wykazali się dużym zaangażowaniem w sprawy wiejskie i życzył zdrowia i pomyślności.

Przewodnicząca również powitała nowo wybranych sołtysów:
Pan Jacek Frydlewicz- Sołtys wsi Bartoszowa
Pan Paweł Szczur – Sołtys wsi Brzoza
Pan Paweł Sobotkiewicz – Sołtys wsi Jaksin
Pani Danuta Szczepańska – Sołtys wsi Kępino
Pani Katarzyna Zielonka – Sołtys wsi Kręczków
Pan Zygmunt Hołubowicz – Sołtys wsi Ludów Śląski
Pani Małgorzata Kuchta – Sołtys wsi Mańczyce
Pan Tadeusz Kulka – Sołtys wsi Suchowice.

 

 
VI Sesja Rady Gminy Borów z dn. 29.03.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 05 Kwiecień 2011 11:12

W dniu 29 marca 2011 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyło się VI posiedzenie sesji Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Borów  na lata 2011-2018.

2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2011 rok.

3/ zmiany uchwały nr XIX/119/2008 Rady Gminy Borów z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów

płatności.

4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obrębu Boguszyce.

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała radnemu Panu Maciejowi Bagińskiego za zajęcie I miejsca w Międzynarodowych  Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie. Pan Bagiński  był jednym z zawodników reprezentacji Powiatu Strzelińskiego i jako radny Gminy Borów reprezentował Radę Gminy Borów w tej drużynie.

 

 
V Sesja Rady Gminy Borów z dn. 01.03.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 05 Kwiecień 2011 10:33

W dniu 1 marca 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyło się V posiedzenie sesji Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Borów.

2/ „Wieloletniego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

2011-2013”.

3/ zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

4/ nadania nazwy ulic we wsi Borów

Nowe nazwy ulic w Borowie to ul. Brzozowa i ul.Dębowa.

Wśród zaproszonych gości obecny był Prezes Stowarzyszenia „Integracja.Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne Pan Edmund Put, który podziękował za dotychczasową pomoc pracowników Urzędu Gminy Borów dla stowarzyszenia. Podziękowania skierował do Pani Bogumiły Mierzwińskiej, Pana Wójta oraz Pani Katarzyny Chudak za współpracę oraz  wykonywanie administracyjnych czynności związanych z działalnością stowarzyszenia. Ponadto na posiedzeniu poruszone zostały następujące sprawy:

- oświetlenia w Borku Strzelińskim i w Zielenicach

- barierek na zakręcie w Borku Strzelińskim

-  problem wywozu śmieci do piaskowni w Siemianowie

 

 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów