Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 10 Wrzesień 2015 10:51

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 17 września 2015r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Bielak na działanie Dyrektora ZSP w Borowie.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/Maciej Bagiński

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 02 Wrzesień 2015 09:17

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów odbędzie się dnia 9 września 2015r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pisma Pani Katarzyny Bielak skierowanego do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

2. Zaopiniowanie stypendiów dla gimnazjalistów.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/Krzysztof Golec

 
VIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 01 Lipiec 2015 14:46

VIII Sesję Rady Gminy Borów rozpoczęła o godz. 9.30 i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Gminy Borów Grażyna Kosińska.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie uchwał.

Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt jak i Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z pracy między sesjami.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
1/ Uchwała Nr VIII/51/2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok
2/ Uchwała Nr VIII/52/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski
3/ Uchwała Nr VIII/53/2015
w sprawie potwierdzenia członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Gromnik oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana do roku 2023
4/ Uchwała Nr VIII/54/2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2014
5/ Uchwała Nr VIII/55/2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2014
6/ Uchwała Nr VIII/56/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
7/ Uchwała Nr VIII/57/2015
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Radny Krzysztof Chaberski poinformował, że złożył wniosek do Wojewody w sprawie Spółki Wodnej o finansowanie konserwacji rowów na kwotę 40 tys zł w Michałowicach, Kręczkowie, Kurczowie. Prosił również sołtysów o składanie kolejnych wniosków na czyszczenie rowów, przepustów, podanie wymiarów mostków.

Pani Genowefa Monarcho z Rady Sołeckiej miejscowości Jelenin zapytała Pana Wójta kto i na jakiej podstawie może odwołać Radę Sołecką i ewentualnie zmienić Przewodniczącą Rady Sołeckiej.
Pan Wójt wyjaśnił, że kwestie te są uregulowane w statucie sołectwa. Jeżeli chodzi o Przewodniczącego Rady Sołeckiej to jest to wewnętrzna sprawa samej Rady Sołeckiej, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Zmienić też może Przewodniczącego we własnym zakresie ale tylko spośród osób z istniejącego składu Rady Sołeckiej. Jeżeli chodzi o odwołanie całej Rady Sołeckiej to należy zwołać zebranie wiejskie na którym większością głosów odwołuje się lub nie obecną Radę Sołecką. Jeżeli Rada Sołecka zostanie odwołana wtedy zwołuje się kolejne zebranie wiejskie w celu wybrania nowego składu Rady Sołeckiej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Grażyna Kosińska zakończyła posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy Borów o godz. 10.30.

 
Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Czwartek, 18 Czerwiec 2015 10:34

Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok,
2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski,
3/ potwierdzenia członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Gromnik oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana do roku 2023,
4/zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2014,
5/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2014,
6/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
7/ udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.
 
VII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 12 Czerwiec 2015 11:26

VII Sesję Rady Gminy Borów rozpoczęła o godz. 11.00 i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Gminy Borów Grażyna Kosińska.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał.

Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt jak i Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z pracy między sesjami.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
1/ Uchwała Nr VII/44/2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok.
2/ Uchwała Nr VII/45/2015
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników.
3/ Uchwała Nr VII/46/2015
w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów.
4/ Uchwała Nr VII/47/2015
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
5/ Uchwała Nr VII/48/2015
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie na lata 2015-2019.
6/ Uchwała Nr VII/49/2015
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności modernizacji linii kolejowej nr 276 na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki.
7/ Uchwała Nr VII/50/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Romana Niżałowskiego na działalność Wójta Gminy Borów Waldemara Grochowskiego.

Radny Marian Pogoda zapytał dyrektorki szkół z Borowa i Borka Strzelińskiego co będzie robione w ich placówkach z pieniędzy, które otrzymały zgodnie z podjętą przed chwilą uchwałą budżetową. Dyr Anna Werba powiedziała, że w szkole w Borowie zostanie zmodernizowana pracownia.  Dyr Dorota Kawałko-Wrona powiedziała, że w szkole w Borku Strzelińskim zostanie zrobione cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej i dwóch klasach i malowanie sali gimnastycznej.

Przewodnicząca RG Grażyna Kosińska poprosiła radnego Krzysztof Golca o parę słów na temat wczorajszego zebrania wiejskiego w Jeleninie. Pan Golec powiedział, że powodem zebrania był wniosek 31 mieszkańców o odwołanie sołtysa Grzegorza Jedynaka. W rezultacie po głosowaniu tajnym z frekwencją 68 osób za odwołaniem było 22 głosy a przeciw odwołaniu 46 głosów. Nie było żadnych uwag i zastrzeżeń do przeprowadzonego zebrania i głosowania.

Radny Krzysztof Chaberski zabrał głos w sprawie Spółki Wodnej. Zaprosił nowych sołtysów do współpracy w tej kwestii. Złożył już wniosek do marszałka o dofinansowanie w kwocie 15 tys na czyszczenie rowów w Świnobrodzie i Stogach. Jest w trakcie wypełniania wniosku do Wojewody gdzie można uzyskać 40 tys. Ma już kilka zgłoszeń i zaprasza do składania kolejnych w terminie do 15 czerwca. Poprosił sołtysów o dalsze zbieranie składek wśród mieszkańców.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Grażyna Kosińska zakończyła posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Borów o godz. 11.55.

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów