Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 05 Czerwiec 2015 06:44

Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok,
2/ powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników,
3/opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów,
4/ ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
5/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie na lata 2015-2019,
6/ przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności modernizacji linii kolejowej nr 276 na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki,
7/ rozpatrzenia skargi Romana Niżałowskiego na działalność Wójta Gminy Borów Waldemara Grochowskiego.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

 

 
VI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 08 Maj 2015 09:40

W dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Borów odbyła sie VI Sesja Rady Gminy Borów. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Borów Grażyna Kosińska. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał.
Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt jak i Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z pracy między sesjami.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok.
2/ Uchwała Nr VI/41/2015
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług.
3/ Uchwała Nr VI/42/2015
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
4/ Uchwała Nr VI/43/2015
w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Radny Krzysztof Chaberski powiedział, że Spółki Wodne są na ukończeniu prac wiosennych zgłaszanych przez sołtysów do wniosków z dotacji gminy Borów we wrześniu ubiegłego roku. Poprosił sołtysów o zgłaszanie kolejnych miejsc do prac na rowach.

Na sesji powitano również nowego dzielnicowego gminy Borów sierż. sztab. Marka Szłapę, który powiedział, że od 1 kwietnia przydzielono mu obowiązki w naszej gminie. Przez ostatnie 4 lata był dzielnicowym miasta Strzelina. Policja chce stworzyć dyżury dzielnicowego w naszej gminie jeżeli tylko znajdą odpowiednie do tego miejsce. Powiedział też, że na obecna chwilę telefonu służbowego nie posiada. Ale jak tylko dostanie to taką informację przekaże do wiadomości. Ma nadzieję, że współpraca będzie się dobrze układać i że będzie u nas dłużej niż jego poprzednicy. Dzielnicowy powiedział, że chce spotkać się osobiście z każdym z sołtysów i porozmawiać, chce również odwiedzić wszystkie nasze szkoły. Ma nadzieję na owocną współpracę.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Grażyna Kosińska zakończyła posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Borów o godz. 10.48.

 
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 21 Kwiecień 2015 07:57

Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok,
2/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług,
3/ odwołania Skarbnika Gminy,
4/ powołania Skarbnika Gminy.

8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

 

 
V sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 31 Marzec 2015 14:42

W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy Borów odbyła się V Sesja Rady Gminy Borów. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Kosińska. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał.
Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt jak i Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z pracy między sesjami.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
1/ Uchwała Nr V/30/2015
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2014 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.
2/ Uchwała Nr V/31/2015
w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok.
3/ Uchwała Nr V/32/2015
w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki ściekowej poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
4/ Uchwała Nr V/33/2015
w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”.
5/ Uchwała Nr V/34/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2015 roku.
6/ Uchwała Nr V/35/2015
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Gminy Borów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
7/ Uchwała Nr V/36/2015
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2015.
8/ Uchwała Nr V/37/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kurczów.
9/ Uchwała Nr V/38/2015
w sprawie wyboru delegatów Gminy Borów do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.
10/ Uchwała Nr V/35/2015
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Borów.

Radny Krzysztof Chaberski powiedział, że Spółka Wodna jest na ukończeniu prac wiosennych na rowach. Zebrali wspólnie z sołtysami na chwilę obecną połowę składek rocznych. Prosił o wpłacanie pozostałej kwoty. Prosił też sołtysów o składanie zapotrzebowania na czyszczenie pozostałych rowów i zakupu mostków i przepustów, które mają być wymienione. W tej chwili Spółka Wodna czeka na dotację z Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewody. Poprosił sołtysów o dalsze zbieranie nie wpłaconych jeszcze składek w swoich sołectwach. W tej chwili prace są wykonane na ok. 30 tys. Niedługo będzie podpisywana umowa z Gminą Borów na dotację.

Pan Stanisław Czajka w imieniu Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-Rodzina-Środowisko lokalne” podziękował za dotychczasowe wpłaty na konto Stowarzyszenia. Przypomniał też, że w przeciągu 32 tygodni pracują z dziećmi 640 godzin. Zachęcił do dalszego wspierania Stowarzyszenia poprzez 1% podatku z rozliczenia rocznego.

Wójt Gminy zachęcił do obejrzenia w najbliższą niedzielę o godz. 8.00 programu Agro-Fakty. Będzie w nich materiał na temat naszej gminy oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Przewodnicząca RG Grażyna Kosińska podziękowała wszystkim za przybycie i również złożyła najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt.

Radny Krzysztof Chaberski podziękował sołtysom za dotychczasową 4-letnią współpracę i zapraszał do ponownego kandydowania i dalszej współpracy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Kosińska zakończyła V Sesję Rady Gminy Borów o godz. 16.23.

 

 
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 18 Marzec 2015 09:05

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Borów, która odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji z prac między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów,
2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2015 rok,
3/ przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki ściekowej poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
4/ zmiany Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”,
5/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2015 r.,
6/ zmiany Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Borów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
7/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2015,
8/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kurczów,
9/ wyboru delegatów Gminy Borów do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych,
10/ zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Borów.

8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zapytania i odpowiedzi.
11. Zakończenie sesji.

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów