Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XXXV Sesja Rady Gminy Borów z dnia 28 kwietnia 2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Środa, 07 Maj 2014 07:43

W dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Borów.

Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt oraz Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z prac między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów Pani Ewa Łopata poinformowała o dwóch odbytych posiedzeniach komisji między sesjami. Pierwsze odbyło się w dniu 09.04.2014 r. wspólnie z Komisją Finansów i Rolnictwa, tematem było funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie. Na spotkaniu gościł Pan Waldemar Orliński – Dyrektor SPZAOZ w Borowie.

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 28.04.2014r. wspólnie z Komisją Finansów i Rolnictwa. Tematem było zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów Pan Adam Żygadło poinformował o odbytych dwóch posiedzeniachkomisji. Pierwsze odbyło się w dniu 09.04.2014 r. Tematem posiedzenia było przedstawienie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Strzelinie działań i planów remontowych  ze szczególnym uwzględnieniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, przebieg akcji zima na drogach powiatowych i drogach gminnych oraz plan remontów na drogach gminnych. Na spotkaniu obecny był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie, któremu komisja przekazała pismo odnośnie konieczności remontów dróg na terenie naszej gminy oraz uzupełnienia brakującego oznakowania. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 17.04.2014 r. i tematem było omówienie zadań związanych z bezpieczeństwem na terenie Gminy Borów, analiza przestępstw na terenie Gminy Borów. Na spotkaniu obecny był Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie oraz przedstawiciele komendy, którzy omówili dokładnie stan bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Stwierdzili, że gmina Borów jest najbezpieczniejsza na terenie powiatu strzelińskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów Pan Waldemar Nowicki  poinformował o trzech odbytych  posiedzeniach komisji między sesjami. Pierwsze odbyło się w dniu 08.04.2014 r. i tematem było spotkanie z przedstawicielami Cukrowni i zapoznanie się z warunkami kontraktacji na rok 2014. Na spotkaniu obecny był Pan Bogusław Lis, dyrektor ds. surowcowych w Cukrowni Strzelin, który przedstawił warunki kontraktacji na kampanię 2014/2015 oraz podsumował kampanię 2013/2014. Na spotkanie zaproszeni byli również przedstawiciele firm skupujących zboża, płody rolne takie jak: Osadkowski, Agro-Efekt, Elewator Strzelin, Souflett oraz Brydowski Zbigniew. Na posiedzeniu obecny był przedstawiciel jednej firmy Pan Ireneusz Ptak z Elewatora Strzelin, który przedstawił krótko sytuację na rynku zbóż. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 09.04.2014r. wspólnie z Komisją Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Tematem było funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie. Na spotkaniu gościł Pan Waldemar Orliński – Dyrektor SPZAOZ w Borowie. Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 28.04.2014r. wspólnie z Komisją Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Tematem było zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXXV/216/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2014 r.

2/ Uchwała Nr XXXV/217/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/198/2013 RG Borów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borów

3/ Uchwała Nr XXXV/218/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców  usług.

Ponadto Wójt zaprosił radnych, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców gminy do Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim na 3 maja na godz. 15.30, gdzie odbędzie się impreza z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz na 4 maja na godz. 13 na stadion w Borowie, gdzie odbędzie się podsumowanie akcji „Pola Nadziei” , którą Gmina Borów organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Hospicjum Domowego „Nadzieja” ze Strzelina.  O godz. 15.00 odbędą się Gminne Zawody Strażackie. Na imprezie będą gościć przedstawiciele partnerskiej Gminy Medlov. Zawody zakończą się tradycyjną grochówką strażacką.

Prezes Spółki Wodnej w Borowie Krzysztof Chaberski poinformował, że wiosenne prace zostały już zakończone. Zostało do  udrożnienia kilka mostów drenarskich. Na początku maja rozpoczną się prace przy wymianie kilku przepustów. Dodał, że na dotację do marszałka są zgłoszenia na czyszczenie rowów do Rochowic, Stogów i Zielenic, natomiast na dotację do wojewody można jeszcze zgłaszać rowy. Te rowy, które były czyszczone w 2010 r. można również zgłaszać, ponieważ nadają sie już też do częściowego udrożnienia. Zwrócił się do sołtysów o uregulowanie składek, ponieważ niektóre miejscowości nie wpłaciły. Poprosił aby mieszkańcy wpłacali do sołtysów.

 

 
XXXIV Sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 06 Maj 2014 13:45

W dniu 31 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Borów.Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt oraz Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z prac między sesjami.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów Pan Dariusz Selucha  poinformował o dwóch odbytych  posiedzeniach komisji między sesjami. Pierwsze odbyło się w dniu 07.03.2014 r. i tematem było przedstawienie sytuacji w zakresie prac melioracyjnych na terenie naszej gminy Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Spółka Wodna gminy Borów oraz funkcjonowanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie – wykonanie planu finansowego za 2013 rok.Drugie posiedzenie odbyło się  w dniu 27.03.2014r. i tematem było zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów Pan Adam Żygadło poinformował o odbytym jednym posiedzeniu komisji w dniu 06.03.2014 r. Tematem posiedzenia było  zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie. Na posiedzeniu obecny był kierownik GZGK, który przedstawił plan działalności zakładu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów Pani Ewa Łopata poinformowała o dwóch odbytych posiedzeniach komisji między sesjami. Pierwsze odbyło się w dniu 26.03.2014 r. i tematem było zapoznanie się z podziałem środków dla stowarzyszeń sportowych oraz informacja Wójta dotycząca udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Borów.

. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 27.03.2014r. i tematem było zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Na wniosek członków rady Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu wspólnie z Komisją Finansów i Rolnictwa odbędzie spotkanie z Dyrektorem SPZAOZ Waldemarem Orlińskim.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów Pan Maciej Bagiński poinformował o odbytym  jednym posiedzeniu komisji, które odbyło się w dniu 24.03.2014r. i tematem było Kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie w zakresie: wynagrodzeń,  ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych, kontrola i ocena zatrudnienia (ilość etatów), rozliczanie przez Zakład poboru wody przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz w zakresie ściągalności należności za zrealizowane usługi (w tym analiza i ocena działań dotyczących windykacji należności).

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXXIV/211/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2014 r.

2/ Uchwała Nr XXXIV/212/2014 w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016”.

3/ Uchwała Nr XXXIV/213/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borów w 2014 r .

4/ Uchwała Nr XXXIV/214/2014 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borów na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

5/ Uchwała Nr XXXIV/215/2014 w sprawie  zatwierdzenia realizacji projektu „Dużo wiem, więcej mogę”.

Prezes Spółki Wodnej w Borowie Krzysztof Chaberski poinformował, że spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie spółek na prace melioracyjne. W tym roku kwota może dla nas wynieść 15.000,00 zł w zależności od długości rowów na terenie gminy. Zaapelował, aby składać wnioski.

Sołtys wsi Siemianów zgłosił, problem pozostawionych gałęzi w rowie w Siemianowie.

 

 
XXXIII Sesja rady Gminy Borów z dnia 28 lutego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 06 Maj 2014 13:40

W dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXIII uroczysta Sesja Rady Gminy Borów podczas której  podjęto tylko jedną uchwałę, natomiast jej ranga była bardzo wysoka. Była to Uchwała Nr XXXIII/210/2014 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Borów Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskimu

Radni Gminy Borów jednogłośnie podjęli w/w uchwałę. Po głosowaniu Przewodnicząca RG odczytała akt nadania Honorowego Obywatelstwa oraz wręczyła go Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, następnie Wójt przypiął znak z Herbem Gminy Borów.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski powiedział, że jest bardzo wzruszony decyzją Rady Gminy. Przyjeżdża na teren gminy od 20 lat, aby uczcić rocznicę zagłady wsi Korościatyn, z której pochodzą jego nieżyjący dziadkowie. Wielu mieszkańców ocalałych osiedliło się właśnie na terenie Gminy Borów. Dodał, że uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą w Parafii Borów i uznał za rzecz pozytywną wspieranie we współpracy z różnymi podmiotami wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu. Odczuł ogromną satysfakcję gdy dowiedział, się, że taki projekt uchwały jest przygotowany. Dodał, że data 28 luty to 70 rocznica zagłady dwóch dużych wsi na ziemii tarnopolskiej. Pisząc często w swoich książkach o ludobójstwie często dawał przykład Borowa jako pozytywny, zamieszczając również zdjęcie pięknego trójdzielnego epitafium, gdzie obok tablicy dedykowanej pomordowanym jest wspomnienie Św.P Księdza Mieczysława Krzemińskiego proboszcza Korościatyna i później Borowa oraz tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Wspomniał, że dzisiejsza uroczysta msza święta oraz później wieczornica są szczególnym symbolem na tle obecnych wydarzeń na Ukrainie.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski podziękował Gminie Borów za nadanie Honorowego Obywatelstwa oraz za wszystko co samorząd robi wspólnie z oświatą i parafią. Uznał, że gdyby więcej było takich miejsc na mapie Polski to łatwiej byłoby wychowywać młodzież.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele z Fundacji im. Św. Brata Alberta, którego Ksiądz Isakowicz-Zaleski jest Prezesem.

Ponadto podczas sesji Wiceprzewodniczący RG Krzysztof Chaberski poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 
XXXII Sesja rady Gminy Borów z dnia 12 lutego 2014 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Środa, 26 Luty 2014 00:00

W dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Borów.

Zgodnie z porządkiem obrad  zarówno Wójt oraz Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Borów przedstawili sprawozdania z prac między sesjami.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1) Uchwała nr XXXII/200/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2014 r.

2)  Uchwała nr XXXII/201/2014 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na

lata 2013-2016 dla Gminy Borów.

3) Uchwała nr XXXII/202/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli; zatrudnionych w placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2014.

4) Uchwała nr XXXII/203/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii, profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

rok 2014.

5) Uchwała nr XXXII/204/2014 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

alkoholowych zawierających  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych

do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży.

6) Uchwała nr XXXII/205/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego

uprawniającego do korzystania z pomocy  społecznej w formie świadczenia pieniężnego na

zakup posiłku łub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w

postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie

dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

7) Uchwała nr XXXII/206/2014 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie

dożywiania na lata 2014-2020 w Gminie Borów.

8) Uchwała nr XXXII/207/2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego

Ślęza   – Oława

9) Uchwała nr XXXII/208/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady

Gminy Borów na 2014 r.

10) Uchwała nr XXXII/209/2014 w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Magdaleny Bisikiewicz

na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borowie.

Ponadto na Sesji poruszono następujące sprawy:

- Prezes Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Chaberski zaprosił na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Borowie, które odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 16.00. Będzie ono dotyczyło sprawozdania bieżącego oraz ponownych wyborów władz. Przez 4 lata działalności spółki udało się wyczyścić 78 km. Rowów za kwotę 400.000,00 zł.

-sołtys wsi Siemianów zgłosił problem z rejestracją telefoniczną do Ośrodka Zdrowia w Borowie oraz problem zaśmiecania placu zabaw w Siemianowie.

- radny Krzysztof Hutnik poruszył kwestię złego stanu Pałacu w Mańczycach i możliwości jego remontu.

- radny Adam Żygadło zwrócił się do sołtysów, aby zgłaszali problemy dotyczące dróg na piśmie Wójtowi, następnie zostanie wystosowane pismo do PZD w tej sprawie.

- radna Ewa Łopata zgłosiła, że znak, który PZD postawił przy sklepie informujący, że jest to droga główna został źle (krzywo) zamontowany.

- radny Waldemar Grzebień poruszył kwestię wysypiska śmieci w Stogach.

 

 

 

 

 
XXXI Sesja Rady Gminy Borów 30 grudnia 2013 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 07 Styczeń 2014 13:23

W dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w  Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim odbyła się XXXI opłatkowo-noworoczna Sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XXXI/196/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borów.

2/ Uchwała Nr XXXI/197/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2013 r.

3/ Uchwała Nr XXXI/198/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów.

4/ Uchwała Nr XXXI/199/2013 w sprawie budżetu Gminy Borów na 2014 rok.

Przewodnicząca RG Grażyna Kosińska przekazała życzenia od Pani Wicewojewody Ewy Mańkowskiej dla wszystkich, którzy są życzliwi zarówno gminie jak i radnym, pomagają i współpracują. Dodała, że życzenia przekazał również wicemarszałek Chlebosz oraz arcybiskup Metropolita Wrocławski.  Ci wszyscy życzyli Wójtowi wytrwałości w realizacji budżetu, a wszystkim zgromadzonym na sesji dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym nowym roku.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej Pan Krzysztof Chaberski podziękował wszystkim sołtysom za działalność na rzecz spółki wodnej w poszczególnych miejscowościach i za owocną współpracę. Poinformował, że szczegółowe sprawozdania zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ks. Proboszcz Wiesław Szczęch podziękował radnym w imieniu swoim i całej wspólnoty parafialnej za pomoc i wsparcie w realizacji remontu elewacji kościoła w Borku Strzelińskim.

Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom za współpracę w 2013 r. Dodał, że współpraca ta układa się bardzo dobrze. Podziękował również wszystkim instytucjom, Komendantowi Policji, Straży Pożarnej, Prezesowi GBS w Strzelinie Panu Kozickiemu, księżom, Panu Edmundowi Putowi, który zawsze wykazuje zainteresowanie sprawami gminy, wszystkim współpracownikom (Sekretarzowi, Skarbnikowi, Zastępcy Skarbnika, Kierownikowi GOPS, Dyrektorom szkół) oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy dokładają starań aby mieszkańcy w sposób sprawny mogli załatwiać wszystkie sprawy.

Na koniec złożył życzenia dla rodzin i najbliższych zgromadzonych tu osób i życzył na ten nowy rok triady: miłości, wiary i nadziei.

Przewodnicząca RG Grażyna Kosińska dodała do tej traidy jeszcze szczęście oraz życzyła wszystkim w Nowym Roku wszelkiej pomyślności a członkom Rady Gminy podziękowała za współpracę w 2013 r. i życzyła dalszej pomyślnej współpracy.

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów