Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
X Sesja Rady Gminy Borów z dn. 10.11.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:41

W dniu 10 listopada 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się X sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/  zmiany uchwały Nr IX/80/2011 Rady Gminy Borów z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Borów na lata 2011- 2025;

2/  zmian budżetu Gminy Borów na 2011 r.;

3/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4/ wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

 
IX Sesja Rady Gminy Borów z dn. 26.08.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:33

W dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się IX sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1/
opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów;
2/
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów na lata 2011-2025;
3/
zmian budżetu Gminy Borów na 2011 rok;
4/
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
5/
zmiany uchwały nr XLI/252/2010 Rady Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
6/
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Borów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
7/
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek;
8/
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów;
9/
powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borów;
10/
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów.

 

 
VIII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 16.06.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:25

W dniu 16 czerwca 2011 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się VIII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1/  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2010 rok;
2/  udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 r.;
3/ zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Borów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borów na lata 2011-2018;
4/ zmian budżetu Gminy Borów na 2011 r.;
5/ powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników;
6/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy;
7/ zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borek Strzeliński.

Pan Wójt złożył podziękowania radnym za podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borów za 2010 rok i za udzielenie mu absolutorium za 2010 rok. Poprzedni rok to był rok przełomu więc za wykonanie tego budżetu i absolutorium należą się słowa podziękowania zarówno „starej radzie” jak i „nowej”. Pan Wójt powiedział, że wykonanie budżetu to nie tylko jego praca ale to wspólne działanie na rzecz gminy wójta   i radnych.

Radny Krzysztof Chaberski poinformował o otrzymanej przez Spółkę Wodną dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na prace melioracyjne. W związku z tym prosił sołtysów o potwierdzanie i zgłaszanie do dnia 25.06.2011r. rowów gminnych do czyszczenia i podawanie ich odległości. Informacje te trzeba do końca lipca podać do Wojewody. Zwrócił się również z prośbą do wsi Kazimierzów i Mańczyce o przystąpienie do Spółki.

 
VII Sesja Rady Gminy Borów z dn. 11.05.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 20 Kwiecień 2012 10:12

W dniu 11 maja 2011 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się VII sesja Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1/  zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Borów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Borów  na lata 2011-2018;
2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2011 rok.;
3/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2010;
4/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2010;
5/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie na lata 2011-2015.
6/ nadania statutu Sołectwu Borów;
7/ nadania statutu Sołectwu Bartoszowa;
8/ nadania statutu Sołectwu Brzezica;
9/ nadania statutu Sołectwu Brzoza;
10/ nadania statutu Sołectwu Boreczek;
11/ nadania statutu Sołectwu Głownin;
12/ nadania statutu Sołectwu Kręczków;
13/ nadania statutu Sołectwu Kurczów;
14/ nadania statutu Sołectwu Kazimierzów;
15/ nadania statutu Sołectwu Mańczyce;
16/ nadania statutu Sołectwu Piotrków Borowski;
17/ nadania statutu Sołectwu Rochowice;
18/ nadania statutu Sołectwu Siemianów;
19/ nadania statutu Sołectwu Stogi;
20/ nadania statutu Sołectwu Suchowice;
21/ nadania statutu Sołectwu Opatowice;
22/ nadania statutu Sołectwu Ludów Śląski;
23/ nadania statutu Sołectwu Kępino;
24/ nadania statutu Sołectwu Zielenice;
25/ nadania statutu Sołectwu Borek Strzeliński;
26/ nadania statutu Sołectwu Jaksin;
27/ nadania statutu Sołectwu Kojęcin;
28/ nadania statutu Sołectwu Michałowice;
29/ nadania statutu Sołectwu Świnobród;
30/ nadania statutu Sołectwu Jelenin;
31/przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług;
32/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania        ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

Przewodnicząca oraz Wójt pożegnali i złożyli podziękowania byłym sołtysom, którzy swoją pracą wspomagali pracę Urzędu Gminy i byli łącznikami między mieszkańcami a Wójtem i pracownikami urzędu. Zostały odczytane następujące nazwiska:
Pan Włodzimierz Pietrzak
Pan Ryszard Sinicki
Pan Ryszard Krzeszowski
Pan Roman Tkacz
Pani Mariola Michniewicz
Pan Józef Wysłobocki
Pan Marek Abramek
Pan Jan Korolewicz

Wójt podkreślił, że współpraca z sołtysami układała się bardzo dobrze i sołtysi wykazali się dużym zaangażowaniem w sprawy wiejskie i życzył zdrowia i pomyślności.

Przewodnicząca również powitała nowo wybranych sołtysów:
Pan Jacek Frydlewicz- Sołtys wsi Bartoszowa
Pan Paweł Szczur – Sołtys wsi Brzoza
Pan Paweł Sobotkiewicz – Sołtys wsi Jaksin
Pani Danuta Szczepańska – Sołtys wsi Kępino
Pani Katarzyna Zielonka – Sołtys wsi Kręczków
Pan Zygmunt Hołubowicz – Sołtys wsi Ludów Śląski
Pani Małgorzata Kuchta – Sołtys wsi Mańczyce
Pan Tadeusz Kulka – Sołtys wsi Suchowice.

 

 
VI Sesja Rady Gminy Borów z dn. 29.03.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Wtorek, 05 Kwiecień 2011 11:12

W dniu 29 marca 2011 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyło się VI posiedzenie sesji Rady Gminy Borów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

1/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Borów  na lata 2011-2018.

2/ zmian budżetu Gminy Borów na 2011 rok.

3/ zmiany uchwały nr XIX/119/2008 Rady Gminy Borów z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów

płatności.

4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obrębu Boguszyce.

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała radnemu Panu Maciejowi Bagińskiego za zajęcie I miejsca w Międzynarodowych  Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie. Pan Bagiński  był jednym z zawodników reprezentacji Powiatu Strzelińskiego i jako radny Gminy Borów reprezentował Radę Gminy Borów w tej drużynie.

 

 
<< Początek < Poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów