Polish (Poland)
Z pracy Rady Gminy
XL sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 18 Maj 2010 09:50

Dnia 14 maja 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XL sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1/ Uchwała nr XL/247/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług;

2/ Uchwała nr XL/248/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie za rok obrachunkowy 2009;

3/ Uchwała nr XL/249/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie za rok 2009;

4/ Uchwała nr XL/250/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Poruszono również temat złego stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Pan Ireneusz Hewak poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Ładu i Porządku Publicznego sporządzono odpowiednie pismo w tej sprawie do Starosty Strzelińskiego i Rady Powiatu Strzelińskiego. Pan Wójt wspomniał, że rozmawiał na ten temat z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg.

Pan Chaberski poinformował iż Pan Wojewoda chce wspomóc działalnie naszej Spółki Wodnej. Jest szansa skorzystania z tej pomocy. 25.05.2010 r. odbędzie się spotkanie z Panem Starostą w tej sprawie. Pan Chaberski prosi sołtysów o wskazanie przed tym spotkaniem rowów do czyszczenia.

Poruszono także sprawę budowy chodnika w Michałowicach. Pan Wójt powiedział, że zakończenie sprawy chodnika będzie wymagało zaangażowania finansowego ze strony gminy. W tej chwili jest w trakcie rozmów z DSDiK na ten temat. Jeżeli strony dojdą do porozumienia to chodnik zostanie skończony w tym roku.

 
XXXIX sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Środa, 05 Maj 2010 12:04

Dnia 23 kwietnia 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Borów. Na początku obrad miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom tragedii z 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem. Tablicę poświęcił ks. proboszcz Jan Folkert. W uroczystości wzięła również udział młodzież z ZSP w Borowie.

 Następnie podjęto następujące uchwały:

 1/ Uchwała Nr XXXIX/235/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok;

 2/ Uchwała nr XXXIX/236/2010 w sprawie zmian w Statucie Gminy Borów;

 3/ Uchwała nr XXXIX/237/2010 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 4/ Uchwała nr XXXIX/238/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”;

 5/ Uchwała nr XXXIX/239/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Borów do Gminnej Spółki Wodnej;

 6/ Uchwała nr XXXIX/240/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 rok;

 7/ Uchwała nr XXXIX/241/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielenice;

 8/ Uchwała nr XXXIX/242/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski;

 9/ Uchwała nr XXXIX/243/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępino;

 10/ Uchwała nr XXXIX/244/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stogi;

 11/ Uchwała nr XXXIX/245/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rochowice;

 12/ Uchwała nr XXXIX/246/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głownin.

 

 
XXXVIII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 02 Kwiecień 2010 08:57

Dnia 30 marca 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 1/ Uchwała nr XXXVIII/227/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010;

 2/ Uchwała nr XXXVIII/228/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 rok;

 3/ Uchwała nr XXXVIII/229/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245;

 4/ Uchwała nr XXXVIII/230/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Brzezica;

 5/ Uchwała nr XXXVIII/231/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piotrków Borowski;

 6/ Uchwała nr XXXVIII/232/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Borów;

 7/ Uchwała nr XXXVIII/233/2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów na rok 2010;

 8/ Uchwała nr XXXVIII/234/2010 zmieniająca uchwałę nr XXVII/171/2009 r. Rady Gminy Borów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do Regionalnego Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim.

 Prezes Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie Pan Andrzej Gryglak przedstawił zebranym działalność Koła oraz omówił działanie środków ochrony roślin na pszczoły.

 Pan Edmund Put Prezes Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-rodzina-środowisko lokalne” podziękował za dokonane do tej pory wpłaty na rzecz Stowarzyszenia.

 Na zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy Borów zarówno Przewodnicząca Rady Gminy Borów Pani Grażyna Kosińska jak i Wójt Pan Waldemar Grochowski złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 
XXXVII sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 15 Marzec 2010 08:42
Dnia 24 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Borów. Na sesji podjęto uchwałę Nr XXXVII/226/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów.
 
XXXVI sesja Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Piątek, 12 Luty 2010 14:22

Dnia 8 lutego 2010r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Borów. Na sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1/  Uchwała Nr XXXVI/221/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Borów na 2010 rok.

2/ Uchwała Nr XXXVI/222/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na rok 2010.

3/ Uchwała Nr XXXVI/223/2010 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borów.

4/  Uchwała Nr XXXVI/224/2010 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

5/ Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Borów.

Pan Edmund Put przedstawił prośbę o wsparcie Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła-rodzina-środowisko lokalne” którego można dokonać przekazując 1% podatku w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym na cel w/w Stowarzyszenia jak również prosił o dokonywanie dobrowolnych wpłat na ten cel.

Dużo czasu poświęcono tematowi powstałej gminnej spółki wodnej, która w chwili obecnej jest w trakcie rejestracji. Prezes Krzysztof Chaberski zachęcał pozostałe sołectwa, które jeszcze nie przystąpiły do uczestnictwa w w/w spółce do zgłaszania swojego udziału.

 

 
<< Początek < Poprzednia 71 72 73 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów