Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Ilony Klary
Jutro :
Jana Boleslawa
Nasza Gmina
Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ W GMINIE BORÓW” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 21 Lipiec 2011 12:38

Wójt Gminy Borów

ogłasza konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ W GMINIE BORÓW”

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 1 sierpnia 2011 r.
W konkursie oceniane będą:
1) estetyka wsi
2) zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi – konkursy, ciekawe spotkania i inicjatywy, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich,
3)  współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami,
4)  współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi,
5)  wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia,
6) tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów muzycznych, drużyn sportowych i innych,
7)  informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań,
8) dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji np. prowadzenie kroniki wsi, zbieranie dokumentacji historycznej, dokumentowanie życia wsi.
Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:
1) krótki opis wsi z opisem inicjatyw społeczności lokalnych - maksymalnie 3 strony maszynopisu,
2) każda z form działalności powinna być zilustrowana fotografiami o minimalnym formacie 10 cm x 15 cm.Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 4 tys. zł
II miejsce – 3 tys. zł
III miejsce - 2 tys. zł
Dwa wyróżnienia po 500,00 zł.

 

 

 
Dowóz uczniów-konkurs ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 14 Lipiec 2011 12:53

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, w roku szkolnym 2011/2012”.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, działające w obszarze: nauki edukacji , oświaty i wychowania.

1. Rodzaje zadań do realizacji: dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów (z miejsca zamieszkania) do Szkoły Podstawowej  Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin i  z powrotem do miejsca zamieszkania.Dowóz   dzieci   niepełnosprawnych   odbywać   się   może   środkiem   transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W czasie   przewozu   przewoźnik   zobowiązany   jest   do   zapewnienia   stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
2.
Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania  (dział 801, rozdział 80113): zaplanowano na ten cel :2.000,00 PLN w budżecie Gminy Borów na rok 2011 pozostałe środki  zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2012. Kwota w okresie wrzesień 2010-czerwiec 2011  wyniosła 6321,00  zł.
3.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja nr 22, 57-160 Borów - oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.) wraz z załącznikami.   
4. Oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00. Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Borów i na stronie internetowej www.borow.pl
5.
Niezbędne informacje na temat warunków, możliwości, trybu i kryteriów udzielania dotacji oraz treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w jego siedzibie-ul. Konstytucji 3 Maja 22, pokój nr 19, tel. 071/ 39 27 634 - Pani Katarzyna Chudak i Pani Aleksandra Engel.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.
7. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.) Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Więcej…
 
Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 14 Lipiec 2011 12:48

cz_pleuroregion_glacensis

Obecnie ukończono prace budowlane  w Zespole Szkół Publicznych w Borowie.  Zmodenizowano  część obiektu szkoły – węzeł sanitarny. Powstały nowe prysznice, toalety i szatnie dla dzieci i opiekunów. Zakupiono łóżka składane. Szkoła będzie pełniła funkcję bazy noclegowej, rekreacyjno- edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalną, w którym będą organizowane spotkania polsko-czeskie.

Projekt przewiduje również spotkanie młodzieży zaangażowanej w OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov i wspólne warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.
 
Projekt „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 08:27

cz_pleuroregion_glacensis

Cel: Utworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju stosunków polsko-czeskich poprzez modernizację Szkoły w Borowie, która będzie pełniła funkcję miejsca spotkań polsko-czeskich.
Szkoła będzie spełniała rolę noclegową, rekreacyjno-edukacyjną, szkoleniową i kulturalną.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany zostanie węzeł sanitarny i zakupione zostaną łóżka składane. Powstanie w ten sposób baza noclegowa, która umożliwi zakwaterowanie społeczności czeskiej przy realizacji wspólnych projektów polsko-czeskich.

Kolejnym etapem projektu będzie spotkanie młodzieży zaangażowanej w OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov i wspólne warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.

Obecnie prace modernizacyjne w szkole dobiegają końca i modernizowana część obiektu będzie  w najbliższym czasie oddana do użytku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

 
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Piątek, 08 Lipiec 2011 22:41
Z satysfakcją informujemy, że Pani Dorota Kawałko- Wrona, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim otrzymała Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kandydat do nagrody musi posiadać wyróżniającą ocenę pracy i spełniać wiele różnorodnych kryteriów,  m.in :
1.  osiągać dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2.  podejmować działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3. osiągać dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4. posiadać udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
5.  przygotowywać i wzorowo organizować uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
6. organizować imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
7.  zapewniać pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
8. organizować udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
Jak widać, warunki postawione przed kandydatem do Nagrody Kuratora nie są wcale łatwe do spełnienia, tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie otrzymała właśnie Pani Dorota Kawałko-Wrona.
Wniosek o przyznanie Nagrody dla Pani Dyrektor złożył Wójt Gminy Borów Waldemar Grochowski. Pani Dyrektor składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!
Lista osób, które otrzymały nagrodę dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wroclawiu http://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=28
 
<< Początek < Poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów