Polish (Poland)

Komunikacja autobusowa

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Cyryla Edwarda
Jutro :
Jozefa Bogdana
Nasza Gmina
Pieniądze na edukację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 25 Styczeń 2011 10:15

Gmina Borów otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 tys.zł.  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Już w lutym rozpocznie się realizacja projektu pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów". Projektem  objęte są szkoły podstawowe w Zielenicach, Borowie i Borku Strzelińskim. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy i wezmą udział w trzech rodzajach zajęć: gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji oraz  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych, m.in gier edukacyjnych, przyrządów gimnastycznych oraz tablicy multimedialnej.
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Agencja Nieruchomości Rolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 24 Styczeń 2011 09:14

Zapraszamy do zapoznawania się na bieżąco z harmonogramami przetargów organizowanych przez

Oddział Terenowy we Wrocławiu Agencji Nieruchomości Rolnych

oraz z pełnymi treściami ogłoszeń prztargowych:

www.anr.gov.pl

 
EURO2012BIZNES PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 03 Styczeń 2011 11:36

"EURO2012BIZNES" to kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia w branżach związanych z organizacją i przeprowadzeniem EURO2012. Projekt jest realizowany z inicjatywy Związku Międzygminnego Ślęza i Oława i Stowarzyszenia Euro-Concret. Jego celem jest promocja oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2012 r.
Kto może korzystać ze wsparcia?
Projekt jest skierowany do osób fizycznych z terenu powiatów: oławskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego i wrocławskiego ziemskiego, które jednocześnie spełniają poniższe kryteria:
1. są w wieku aktywności zawodowej i w momencie przystąpienia do projektu mają ukończony 45 rok życia,
2 .pozostają bez zatrudnienia, ale nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy,
3. zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w branży wspierającej przygotowanie regionu dolnośląskiego do EURO2012,
4. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.
Co oferuje projekt?
1. środki finansowe na rozwój własnej działalności gospodarczej,
2. szkolenia,
3. doradztwo indywidualne i grupowe,
4. podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/m-c,
5. przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/m-c.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej http://www.eurobiznes2012.com 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 
Uroczysta Sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 03 Styczeń 2011 10:01

Thumbnail image30 grudnia 2010 r. odbyła się uroczysta bożonarodzeniowo- noworoczna sesja Rady Gminy Borów. Obrady Rady zostały poprzedzone Jaselkami, które wystawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim. Wspaniała szopka, ładne kostiumy oraz dobór repertuaru pastorałek i kolęd wszystkim  bardzo się podobał. Śpiewniki przygotowane przez młodzież sprawiły, ze większość zgromadzonych na sali śpiewała wspólnie z uczniami. Po zakończeniu występów młodzież otrzymała słodki upominek i podziękowania od Przewodniczacej Rady Gminy Borów i Wójta.
W drugiej części obrad Radni zajęli się procedowaniem uchwał przygotowanych na Sesję. Pierwsza przyjęta uchwała wprowadziła zmiany do budżetu Gminy Borów na 2010 r. Kolejną uchwałą był budżet gminy na 2011 r. Głosowanie nad uchwałą zostało poprzedzone opiniami poszczególnych komisji, odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu oraz uzasanieniem Pana Wójta. Budżet został uchwalony przez Radę jednogłośnie. Kolejnymi uchwałami przyjetymi na Sesji były: uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów", uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działności statutowej tych organizacji oraz uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Borów. Na zakończenie Sesji Przewodnicząca Rady Grażyna Kosińska i Wójt Waldemar Grochowski złożyli Radnym, Sołtysom i gościom życzenia noworoczne.

Więcej…
 
II sesji Rady Gminy Borów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Środa, 22 Grudzień 2010 12:26

Thumbnail image  W dniu 14 grudnia 2010 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Borów. Jednym z punktów obrad było złożenie przez Wójta Pana Waldemara Grochowskiego ślubowania. Przed złożeniem ślubowania Pan Stanisław Czajka Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Panu Waldemarowi Grochowskiemu zaświadczenia o wyborze na wójta.
Następnie Waldemar Grochowski złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania  Wójt  przedstawił priorytety swojej pracy w  III kadencji. Wśród najważniejszych zadan wymienił: kontynuację budowy kanalizacji, inwestycje w edukację i ochronę zdrowia, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, budowę placów zabaw. Ponadto zadeklarował chęć współpracy z Radą Gminy Borów oraz z sołtysami i samorządami wiejskimi.
Na sesji podjęto następujące uchwały:
1.Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borów do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Borów. 
2. Uchwała Nr II/12/2010  w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3.Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Borów. Został nim Pan Waldemar Nowicki.
4. Uchwała Nr II/14/2010 w sprawie powołania  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Borów. Został nim Pan Paweł Sobotkiewicz.
5. Uchwała Nr II/15/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Borów. Został nim Pan Krzysztof Golec.
6.Uchwała Nr II/16/2010 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Został nim Pan Waldemar Grzebień.
7.Uchwała Nr II/17/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borów.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów