Polish (Poland)
Nasza Gmina
Remont pomieszczeń w Boreczku. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 30 Czerwiec 2020 10:12

Informujemy, że borowskie Stowarzyszenie „Szkoła, Rodzina- Środowisko Lokalne” podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dworca kolejowego na świetlicę wiejską pełniącą funkcję centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Boreczek.

Całkowita wartość zadania: 199 550,78 zł

Dofinansowanie: 197 555,00 zł

W ramach zadania przewidziano prace budowlane polegające na wymianie instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ponadto pomieszczenia budynku dworca kolejowego w Boreczku przejdą gruntowny remont. Zaplanowano również budowę toalety, która zostanie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. montaż drzwi o wymaganej szerokości oraz zastosowanie osprzętu dla osób niepełnosprawnych tj. poręczy.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty cel:

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru poprzez przebudowę pomieszczeń budynku dworca kolejowego na świetlicę wiejską w miejscowości Boreczek, służącą rozwojowi aktywności lokalnej.

Remont zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

 
Rekrutacja do żłobka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Wtorek, 30 Czerwiec 2020 08:35

 
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Poniedziałek, 29 Czerwiec 2020 08:14

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 
Otwieramy place zabaw. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 26 Czerwiec 2020 12:53

Zarządzeniem nr 52 Wójta Gminy Borów z dnia 26 czerwca br. od poniedziałku, tj. 29 czerwca 2020r. będzie można korzystać z placów zabaw i siłowni zewnętrznych administrowanych przez Gminę Borów. Wszystkie urządzenia będą poddawane regularnej dezynfekcji. W związku z panującym stanem epidemii zwracamy się jednak z prośbą o korzystanie z placów zabaw z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
Uwaga!! Nabór na kolonie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Kluczewska   
Piątek, 26 Czerwiec 2020 12:32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie informuje, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało 10 miejsc kolonijnych dla dzieci z terenu Gminy Borów w miejscowości Pustkowo w terminie 10.07-23.07.2020 r.

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 15 lat.
Zgodnie z art. 92 b Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:
1) objęte pieczą zastępczą;
2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
b) samotnie wychowywane
3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym (ale nie są to dzieci niepełnosprawne).
Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nabór trwa do 01.07.2020 r. (środa)