Polish (Poland)
Nasza Gmina
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Wtorek, 08 Luty 2011 09:11

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BORÓW
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W BOROWIE
INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM STAROSTY STRZELIŃSKIEGO
NR 8/2011 Z DNIA 2 LUTEGO 2011 R. ORAZ
ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY BORÓW NR 4/2011 Z 3 LUTEGO 2011 ROKU

W DNIU 9 LUTEGO 2011 R.

ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE GMINY BORÓW TRENING
SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
PRZY WYKORZYSTANIU AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO
(UŻYCIE SYREN ALARMOWYCH)

SZEF
                                                                             GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
              W BOROWIE
                                       (-) WALDEMAR GROCHOWSKI

 
Dotacje na sport PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 12:17
Wójt Gminy Borów informuje, że od dnia 7 lutego br do dnia 21 lutego br do godz.16.00 można składać wnioski o dofinansowanie działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Borów. Szczegółowy sposób i  tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku i sprawozdania określa Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Borów opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2011.14.186 z dnia 21 stycznia 2011 roku. Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji na temat warunków otrzymania dotacji udziela Pani Aleksandra Engel- Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy, tel. 71/3927647.
 
IV Sesja Rady Gminy Borów z dn. 03.02.2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gracz   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 10:28

W dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borów odbyło się IV posiedzenie Sesji Rady Gminy Borów.  Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/19/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borów na lata 2011-2016; zmian budżetu Gminy Borów na 2011 r.; uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011; zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Borów na 2011 r.; wyboru delegatów Gminy Borów do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Nowymi delegatami reprezentującymi Gminę Borów w Stowarzyszeniu zostali: Pan Waldemar Grochowski,  Pan Wojciech Pietrzak,  Pan Krzysztof Chaberski oraz  Pan Krzysztof Hutnik. Ponadto podjęte zostały uchwały dotyczące zmian diet dla radnych i sołtysów.
Wśród zaproszonych gości obecny był Prezes Stowarzyszenia „Integracja.Szkoła-Rodzina-Środowisko Lokalne" Pan Edmund Put, który zwrócił się o wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku na konto stowarzyszenia.
Podczas sesji głos zabrała również Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie Pani Elżbieta Sucharska, która poinformowała o ogłoszeniu konkursu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek o nazwie „Skąd jesteśmy..”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich a jego celem jest propagowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych oraz rozwijanie zainteresowań historycznych i nawiązanie współpracy pokoleniowej. Konkurs trwa od stycznia do maja. Ponadto Pani Dyrektor zachęcała mieszkańców gminy do udziału w pracach utworzonego w listopadzie 2010 r. gminno-parafialnego chóru. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 19-21.

 
Szczególne Jublileusze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 07 Luty 2011 10:04
Józefa i Tadeusz JasiakowieNa przełomie stycznia i lutego w Gminie Borów tradycyjnie odbywają się Dni Seniora. Spotkania organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borowie, rady sołeckie oraz Urząd Gminy są okazją do rozmów, zabawy oraz świętowania szczególnych uroczystości- Jubileuszy Małżeńskich. 29 stycznia odbyły się dwie takie uroczystości. W Borku Strzelińskim 50 lecie małżeństwa świętowali: Barbara i Zenon Gaj, Julia i Edward Bezdzietni oraz Bernarda i Kazimierz Budni. Jubilaci otrzymali z rąk Waldemara Grochowkiego-Wójta Gminy Borów medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Były kwiaty i życzenia od najbliższych oraz znajomych i sąsiadów. Gratulacje Jublilatom złożyli również  Grażyna Kosińska -Przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieta Sucharska- Dyrektor GBP w Borowie, Elżbieta Kamińska- Kierownik USC w Borowie oraz Sołtys Maria Czarnecka. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną. W Zielenicach Złote Gody obchodzili Państwo Józefa i Tadeusz Jasiakowie. Życzenia Jubilatom złożli najbliżsi oraz Grażyna Kosińska, Ewa Łopata, Pani Sołtys Barbara Juraszek oraz Wójt Waldemar Grochowski, który w imieniu Prezydenta RP wręczył Państwu Jasiakom pamiąkowe medale.
Interesującym elementem zielenickich Dni Seniora były jasełka w wykonaniu najmłodszych.
borek2 1

borek2 2

borek3

borek4

zielenice1

zielnice3


 
Pieniądze na edukację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Wtorek, 25 Styczeń 2011 10:15

Gmina Borów otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 tys.zł.  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Już w lutym rozpocznie się realizacja projektu pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów". Projektem  objęte są szkoły podstawowe w Zielenicach, Borowie i Borku Strzelińskim. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy i wezmą udział w trzech rodzajach zajęć: gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji oraz  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych, m.in gier edukacyjnych, przyrządów gimnastycznych oraz tablicy multimedialnej.
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Program wymiany pieców 2020 - 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112


Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów