Polish (Poland)

BIP

bip_logo_pomn1_grad

PeUP

banner-22

 

Pogoda

°F | °C
invalid location provided

Imieniny

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj :
Alberta Leopolda
Jutro :
Gertrudy Edmunda
Nasza Gmina
1944- Pamiętamy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Poniedziałek, 01 Sierpień 2011 08:06
1 sierpnia- rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo ważny dzień w historii II wojny światowej i historii Polski.  Powstanie Warszawskie było wielkim zrywem przeciwko okupantowi, jakim były Niemcy hitlerowskie. Podczas Powstania  zginęło około 18 tys. Powstańców, ok. 180 tys. cywilów i ok. 3,5 tys.  żołnierzy 1. Armii WP. Rannych zostało 25 tys.  Powstańców, w tym 6,5 tys. ciężko. Do niewoli dostało się ok. 16 tys. Powstańców.  Bilans strat po stronie niemieckiej: – ok. 10 tys. żołnierzy poległych, ok. 7 tys. – uznanych za zaginionych; rannych – 9 tys. Warszawa, zburzona podczas walk, po powstaniu była systematycznie równana z ziemią przez Niemców. Straty dóbr kultury były ogromne. Zabytkowe budynki i świątynie, całe Stare Miasto, pomniki, biblioteki, muzea i archiwa obrócone zostały w ruinę, ich kolekcje spalone. Dzieła zniszczenia dopełniły wojska sowieckie po zajęciu stolicy 17 stycznia 1945.
Poniżej kartka z kalednarza- pierwszy dzień Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia, godz. 7.00 – łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego AK płk. dypl. Antoniego Chruściela „Montera” o ustaleniu Godziny „W” na 1 sierpnia, godzina 17.00. Mobilizacja natrafia na trudności w postaci braku broni, czasu na jej wydobycie i zebranie plutonów. W Godzinie „W”, o 17.00 – wybucha Powstanie Warszawskie, nazywane początkowo sierpniowym. W niektórych dzielnicach walki rozpoczynają się jeszcze przed Godziną „W” – najwcześniej na Żoliborzu, ok. godz. 14, w Śródmieściu Północ i na Woli – przed godz. 16. Do walki przystępuje ok. 30 tys. żołnierzy Okręgu Warszawskiego AK. Uzbrojenie Powstańców przedstawia się wręcz tragicznie: tylko ok. 10 proc. walczących ma broń. Przeciw sobie mają stały garnizon niemiecki w sile ok. 20 tys. w pełni uzbrojonych ludzi, z czego połowę stanowi regularne wojsko. Niemcy mają ponadto pancerne jednostki frontowe, skoncentrowane na obu brzegach Wisły, artylerię i lotnictwo. Sztab Okręgu Warszawskiego AK z płk. „Monterem” zostaje ulokowany w zdobytym przez Powstańców hotelu „Victoria” przy ul. Jasnej. Garnizon niemiecki odpiera szturm Powstańców. Z ważniejszych obiektów Powstańcy zdobywają tylko magazyny żywności i mundurów przy Stawkach, koszary w budynku szkoły św. Kingi przy ul. Okopowej, Wojskowy Instytut Geograficzny w Al. Jerozolimskich, gmach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, najwyższy budynek w mieście – Prudential przy Placu Napoleona oraz budynek Dyrekcji Kolei u zbiegu Targowej i Wileńskiej na Pradze. Znaczniejszą przestrzeń, wolną od nieprzyjaciela, Powstańcom udaje się uzyskać jedynie na Starym Mieście. Powstańcza Warszawa to kilka odrębnych ognisk walki, rozdzielonych siłami nieprzyjaciela. W rękach wroga pozostają tak ważne obiekty wojskowe, jak mosty na Wiśle, dworce, lotniska, liczne niemieckie budynki koszarowe. Brak łączności jest powodem opuszczenia miasta przez kilka tysięcy Powstańców z Żoliborza, Woli, Ochoty i Mokotowa. Nocą udają się do pobliskich lasów. Do akcji powstańczej spontanicznie przyłącza się ludność cywilna, udzielając walczącym pomocy w budowaniu barykad i umocnień, kopaniu rowów przeciwczołgowych, aprowizacji itp. Według dowódcy niemieckiego garnizonu Warszawy, gen. por. lotn. Reinera Stahela, straty w ludziach 1 sierpnia wynoszą 2 tys. żołnierzy po stronie polskiej i 500 żołnierzy po stronie niemieckiej.
źródłó http://www.1944.pl/
 
Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ W GMINIE BORÓW” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 21 Lipiec 2011 12:38

Wójt Gminy Borów

ogłasza konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ W GMINIE BORÓW”

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 1 sierpnia 2011 r.
W konkursie oceniane będą:
1) estetyka wsi
2) zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi – konkursy, ciekawe spotkania i inicjatywy, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich,
3)  współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami,
4)  współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi,
5)  wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia,
6) tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów muzycznych, drużyn sportowych i innych,
7)  informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań,
8) dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji np. prowadzenie kroniki wsi, zbieranie dokumentacji historycznej, dokumentowanie życia wsi.
Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:
1) krótki opis wsi z opisem inicjatyw społeczności lokalnych - maksymalnie 3 strony maszynopisu,
2) każda z form działalności powinna być zilustrowana fotografiami o minimalnym formacie 10 cm x 15 cm.Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Borów.
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 4 tys. zł
II miejsce – 3 tys. zł
III miejsce - 2 tys. zł
Dwa wyróżnienia po 500,00 zł.

 

 

 
Dowóz uczniów-konkurs ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 14 Lipiec 2011 12:53

WÓJT GMINY BORÓW

działając na podstawie art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Borów oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, w roku szkolnym 2011/2012”.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, działające w obszarze: nauki edukacji , oświaty i wychowania.

1. Rodzaje zadań do realizacji: dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Borów (z miejsca zamieszkania) do Szkoły Podstawowej  Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin i  z powrotem do miejsca zamieszkania.Dowóz   dzieci   niepełnosprawnych   odbywać   się   może   środkiem   transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W czasie   przewozu   przewoźnik   zobowiązany   jest   do   zapewnienia   stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
2.
Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania  (dział 801, rozdział 80113): zaplanowano na ten cel :2.000,00 PLN w budżecie Gminy Borów na rok 2011 pozostałe środki  zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2012. Kwota w okresie wrzesień 2010-czerwiec 2011  wyniosła 6321,00  zł.
3.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja nr 22, 57-160 Borów - oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.) wraz z załącznikami.   
4. Oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00. Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Borów i na stronie internetowej www.borow.pl
5.
Niezbędne informacje na temat warunków, możliwości, trybu i kryteriów udzielania dotacji oraz treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w jego siedzibie-ul. Konstytucji 3 Maja 22, pokój nr 19, tel. 071/ 39 27 634 - Pani Katarzyna Chudak i Pani Aleksandra Engel.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.
7. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.) Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Więcej…
 
Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogumiła Mierzwińska   
Czwartek, 14 Lipiec 2011 12:48

cz_pleuroregion_glacensis

Obecnie ukończono prace budowlane  w Zespole Szkół Publicznych w Borowie.  Zmodenizowano  część obiektu szkoły – węzeł sanitarny. Powstały nowe prysznice, toalety i szatnie dla dzieci i opiekunów. Zakupiono łóżka składane. Szkoła będzie pełniła funkcję bazy noclegowej, rekreacyjno- edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalną, w którym będą organizowane spotkania polsko-czeskie.

Projekt przewiduje również spotkanie młodzieży zaangażowanej w OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov i wspólne warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.
 
Projekt „Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Nowicka   
Poniedziałek, 11 Lipiec 2011 08:27

cz_pleuroregion_glacensis

Cel: Utworzenie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju stosunków polsko-czeskich poprzez modernizację Szkoły w Borowie, która będzie pełniła funkcję miejsca spotkań polsko-czeskich.
Szkoła będzie spełniała rolę noclegową, rekreacyjno-edukacyjną, szkoleniową i kulturalną.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany zostanie węzeł sanitarny i zakupione zostaną łóżka składane. Powstanie w ten sposób baza noclegowa, która umożliwi zakwaterowanie społeczności czeskiej przy realizacji wspólnych projektów polsko-czeskich.

Kolejnym etapem projektu będzie spotkanie młodzieży zaangażowanej w OSP Borek Strzeliński, OSP Zielenice i OSP Borów z młodzieżą, działającą w Spor Dobrovolných Hasičů Medlov i wspólne warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wymiana doświadczeń w tej dziedzinie. Młodzież zostanie zakwaterowana w zmodernizowanej szkole w Borowie.

Obecnie prace modernizacyjne w szkole dobiegają końca i modernizowana część obiektu będzie  w najbliższym czasie oddana do użytku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013

 
<< Początek < Poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Wójt

wojt_small

AWARIE
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłaszamy pod numery:

Kierownik GZGK
w Borowie

697 916 426
Oczyszczalnia scieków
w Borku Strzelińskim
601 835 865

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

sisms_logo2site
Samorządowy Informator SMS
Zarejestruj się,
aby być powiadamianym
o zdarzeniach na terenie
Gminy Borów
( awarie wodociągowe, ostrzeżenia pogodowe, zagrożenia itp. )
wyślij SMS o treści
Tak.dst01
na numer
661 000 112

Fundusze Europejskie

banner_inwestycje_ue

Świadczenie Wychowawcze

Mapa Gminy

mapa_gminy

Dzielnicowy

policja_znak

 

Gminy partnerskie

Medlov-Borów